Doradztwo korporacyjne

Prawo pracy

Kompleksowe doradztwo z zakresu prawa pracy

Prawo pracy jest dziedziną prawa, z którą większość z nas ma do czynienia nieustannie – z perspektywy pracodawcy, prawo pracy to jednak o wiele więcej niż tylko umowa o pracę – wiąże się z nim cały zestaw praw i obowiązków pracowników i pracodawców oraz norm związanych z różnorodnymi aspektami stosunku pracy, których w szczególności pracodawcy są zobowiązani przestrzegać.

Obowiązki pracodawców w obszarze prawa pracy

Stosunek pracy znajduje się pod szczególną ochroną ustawową. Postanowienia Kodeksu pracy są skonstruowane w sposób mający na celu zapewnić jak największą ochronę pracownika, z czym wiąże się obowiązek przestrzegania norm w odniesieniu do zatrudnienia, warunków pracy i płacy, czasu pracy, czy ochrony przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem stosunku pracy. Kodeks pracy wskazuje także, którzy pracodawcy są zobowiązani do wdrożenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, takich jak regulamin pracy określający prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, czy regulamin wynagradzania, który ustala warunki wynagradzania za pracę. 

Prawo pracy ulega dynamicznym zmianom, które powodują konieczność dostosowywania wewnętrznych regulacji oraz ciągłego dokształcania się pracodawców – tylko w ostatnich latach w życie weszły przepisy wdrażające choćby pracę zdalną, kontrolę trzeźwości, wprowadzono instytucję urlopu z powodu siły wyższej, czy zmiany dotyczące poszczególnych rodzajów umów i obowiązków informacyjnych. 

Nasze usługi z zakresu prawa pracy

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę zatrudniającą kilku pracowników, czy duże przedsiębiorstwo z licznym personelem, jesteś zobowiązany do przestrzegania prawa pracy i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Jako SWGK pomagamy naszym Klientom w określaniu obowiązków, które mają zastosowanie do danego zakładu pracy, przygotowywaniu wewnątrzzakładowych regulaminów, prowadzeniu dokumentacji związanej z pracownikami, a także poprzez udzielanie odpowiedzi na bieżące zapytania i informowanie o najważniejszych zmianach. 

W zakres naszego wsparcia wchodzi w szczególności: 

Doradztwo w zakresie stosunku pracy:

Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, rozwiązywaniem, czy zmianą stosunku pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę oraz innych umów powiązanych ze stosunkiem pracy (umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności) i kontraktów menadżerskich.

Sporządzanie oraz opiniowanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy:

Analizując profil działalności oraz specyfikę zakładu pracy, przeprowadzamy kompleksową weryfikację wewnątrzzakładowych regulacji, dostosowując je do obowiązujących standardów prawnych. Przygotowujemy w szczególności projekty regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy zdalnej, a także polityk i porozumień wewnętrznych.

Badanie due diligence z zakresu prawa pracy w transakcjach M&A:

Oferujemy usługę przeprowadzenia badania prawnego due diligence w odniesieniu do spraw pracowniczych obejmującego analizę stanu zatrudnienia, prawidłowości sporządzania dokumentacji pracowniczej, kompletności i zgodności z prawem regulacji wewnątrzzakładowych, a także identyfikujemy związane z tymi obszarami ryzyka o potencjalnym wpływie na rezultat transakcji M&A.

Wspieramy naszych Klientów poprzez świadczenie usług kompleksowego doradztwa z zakresu prawa pracy. Współpraca z nami może odbywać się w formie realizacji pojedynczego projektu zgodnie z zakresem naszej specjalizacji, opinii prawnej, czy stałego doradztwa. Aby dowiedzieć się więcej, wypełnij formularz kontaktowy i opowiedz nam więcej o potrzebach Twojej firmy.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.