Ceny transferowe

Polityka Cen Transferowych

Czym jest polityka cen transferowych?

Polityka cen transferowych to przyjęte zasady ustalania cen transferowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi, zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz zasady identyfikacji obowiązku oraz dokonywania ewentualnych korekt cen transferowych, zgodnie z regulacjami podatkowymi. 

Podstawowym celem wprowadzenia polityki cen transferowych jest określenie zasad kalkulacji cen w ramach standardowych i najistotniejszych wartościowo transakcji zawieranych w grupie kapitałowej, jak również procedury identyfikacji podmiotów powiązanych, identyfikacji transakcji oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych przez podmioty powiązane.

Polityka cen transferowych jest zazwyczaj opracowywana dla transakcji, które stanowią kluczową działalność grupy kapitałowej oraz ustala główne warunki rozliczeń między jednostkami w grupie. W niektórych przypadkach, polityka cen transferowych jest sporządzana także do transakcji uznawanych za wrażliwe, ponieważ mogą być skutecznym narzędziem do przekazywania dochodów między jednostkami w grupie kapitałowej, przez co często są przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych.

Jaki jest cel wprowadzenia polityki cen transferowych?

W SWGK rozumiemy, jak istotne dla prowadzonej działalności jest prawidłowe podejście do realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Polityka cen transferowych stanowi kluczowe narzędzie kontrolowania ryzyka związanego z cenami transferowymi.

Głównym celem przygotowania oraz wprowadzenia polityki cen transferowych jest:

Zgodność metodologii kalkulacji cen z zasadą ceny rynkowej

Implementacja zasad określonych w polityce cen transferowych ma na celu zachowanie zgodności przyjętej metodologii kalkulacji cen w transakcjach wewnątrzgrupowych z zasadą ceny rynkowej.

Zapewnienie transparentności zasad kalkulacji cen

Założenia zawarte w ramach polityki cen transferowych mają na celu zapewnienie transparentności zasad dotyczących kalkulacji cen w transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi i tym samym ułatwienie analizy procesów biznesowych.

Zachowanie spójności warunków zawieranych transakcji

Przy założeniu, że zasady polityki cen transferowych będą stosowane dla wszystkich transakcji zawieranych przez podmiot powiązany.

Umożliwienie identyfikacji transakcji

Dzięki przygotowanej polityce cen transferowych zostają ujednolicone procedury gromadzenia informacji i metodologii dokumentowania zawieranych transakcji, a także zasad określania cen transferowych. Dodatkowo w ramach polityki cen transferowych następuje ujednolicenie zasad i okoliczności identyfikacji oraz korekt cen transferowych.

Nasze usługi zostały zaprojektowane, aby zapewnić kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi, rozpoczynając od przygotowania polityki cen transferowych, sporządzenia lokalnej oraz grupowej dokumentacji cen transferowych, aż po przygotowanie deklaracji TPR.

Korzyści płynące z wprowadzenia polityki cen transferowych

Przygotowanie i stosowanie polityki cen transferowych zapewnia wiele korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na wykonywanie obowiązków w zakresie cen transferowych, a tym samym na bezpieczeństwo związane z realizacją transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Zapewnienie zgodności przyjmowanej metodologii kalkulacji cen w transakcjach wewnątrzgrupowych z zasadą ceny rynkowej.

Optymalizacja procesu przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Ograniczenie ekspozycji na ryzyko podatkowe poprzez spójną i konsekwentną prezentację okoliczności zawierania transakcji, jak również stanu faktycznego (analizy funkcjonalnej) w przygotowanych dokumentacjach.

Ograniczenie ryzyka zastosowania kar finansowych oraz doszacowania w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Polityka cen transferowych jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdego podmiotu należącego do grupy podmiotów powiązanych, zwłaszcza w kontekście globalizacji rynków i wzrastających regulacji podatkowych. Profesjonalne podejście do polityki cen transferowych może przyczynić się do poprawy efektywności operacyjnej i finansowej oraz przyczynić się do zachowania konkurencyjności na rynku.

Ponadto, powinna ona być transparentna, odpowiednio elastyczna, aby przyczynić się zarówno do efektywnego zarządzania firmą, jak i minimalizacji ryzyka podatkowego związanego z transakcjami między powiązanymi podmiotami.

Dowiedz się więcej o korzyściach wynikających z naszych usług w ramach przygotowania polityki cen transferowych, które pomogą Twojej firmie w realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi, ograniczając ponoszone ryzyko i gwarantując bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.