Audyt

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Zrozumieć MSSF –  dlaczego są one kluczowe dla Twojego biznesu?


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) stworzone przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (ang. International Accounting Standards Board IASB) są powszechnie uznawane za zbiór zasad i wytycznych dotyczących sprawozdawczości finansowej na poziomie międzynarodowym. 

Ich głównym celem jest standaryzacja i poprawa jakości raportowania finansowego, co umożliwia porównywanie danych ze sprawozdań finansowych różnych podmiotów pochodzących z różnych stron świata. 

Pomimo nakładanego przez Unię Europejską obowiązku stosowania MSSF przez podmioty notowane na giełdzie, coraz częściej na wdrożenie MSSF decydują się firmy, na które ten obowiązek nie jest w ogóle nakładany a sama ustawa o rachunkowości daje możliwość ich stosowania.

 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF)

  • Zapewniają jednolitość i spójność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych
  • Zwiększają przejrzystość SF poprzez obligowanie stosujących MSSF podmiotów do ujawniania istotnych dla działalności informacji 
  • Internacjonalizacją biznes poprzez efekt zachęty do współpracy międzynarodowej, 
  • Niwelują ryzyko konsekwencji prawnych związanych z nieprawidłowym lub niezgodnym z przepisami rachunkowości sporządzaniem sprawozdań finansowych 
  • Korzystnie wpływają na procesy zarządcze w Twojej firmie dostarczając Ci możliwości precyzyjnej analizy danych
  • Wpływają na wzrost efektywności działalności przedsiębiorstwa, gdyż umożliwiają optymalizację procesów zachodzących w Twojej firmie.  

Korzyści z profesjonalnego wdrożenia MSSF

  • W SWGK zapewnimy kompleksowe wdrożenie MSSF m.in.: poprzez przekształcanie sprawozdań finansowych dotychczas sporządzanych zgodnie  UoR i Krajowymi Standardami Rachunkowości (KSR), sporządzenie polityki rachunkowości zgodnej z MSSF oraz analizę stosowanego w Twojej firmie systemu informatycznego
  • Nasze indywidualne podejście uwzględnia specyfikę Twojej firmy 
  • Po zakończeniu wdrożenia MSSF zapewniamy wsparcie w dalszej optymalizacji procesów zachodzących w Twojej firmie

Precyzyjna ocena ryzyka finansowego

MSSF nakładają obowiązek szczegółowego ujawniania informacji dotyczących ryzyka finansowego w sprawozdaniach finansowych firm. To umożliwia dokładniejszą ocenę i identyfikację potencjalnych zagrożeń dla działalności przedsiębiorstwa, co przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i zaufania na rynkach finansowych.

Internacjonalizacja działalności

Poprzez stosowanie jednolitych standardów rachunkowości na poziomie międzynarodowym, MSSF umożliwiają firmom konsekwentne i zrozumiałe raportowanie finansowe, które jest łatwiej akceptowane i zrozumiałe przez inwestorów z różnych krajów. To z kolei przyczynia się do wzrostu zaufania i zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów zagranicznych.

Ponadto, zastosowanie MSSF ułatwia porównywanie wyników finansowych różnych firm działających na różnych rynkach, co jest istotne dla inwestorów poszukujących możliwości inwestycyjnych na skalę globalną.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Stosowanie MSSF świadczy o zaangażowaniu firmy w wysokie standardy sprawozdawczości finansowej i transparentności. To z kolei buduje zaufanie i reputację przedsiębiorstwa w oczach inwestorów, klientów, partnerów biznesowych oraz innych zainteresowanych stron. Firmy, które prezentują rzetelne i przejrzyste raporty finansowe zgodne z MSSF, są postrzegane jako bardziej wiarygodne i profesjonalne, co może przyciągać nowych klientów oraz inwestorów.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.