Doradztwo korporacyjne

Planowanie sukcesji

Planowanie sukcesji dla firm rodzinnych

 

Fundacja rodzinna, czyli instrument planowania sukcesji w Twojej firmie

Planowanie sukcesji jest fundamentalnym, a tym samym najczęściej pomijanym przez przedsiębiorców aspektem strategicznego zarządzania biznesem. Wdrożenie zmiany pokoleniowej stanowi jedno z najbardziej zasadniczych wyzwań dla firm rodzinnych – wymaga ono nie tylko ustalenia przyszłej struktury własnościowej i składu kierownictwa, ale również dokonania wyboru modelu sukcesji, odpowiedniego przygotowania tego procesu oraz faktycznego przekazania biznesu wskazanym osobom. Instrumentem, który wychodzi naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorców związanym z kompleksową organizacją „zmianą warty” w firmie, jest fundacja rodzinna. 

Na gruncie prawa polskiego, fundacja rodzinna jest stosunkowo nową instytucją, jednakże podobne koncepty stanowiące kluczowy element sukcesu wielu biznesów rodzinnych istnieją w zagranicznych porządkach prawnych od dziesięcioleci. Głównym celem fundacji rodzinnej jest akumulacja kapitału oraz możliwość kontynuacji dziedziczenia majątku w ramach rodzinnego przedsiębiorstwa. Zapewnia ona zabezpieczenie pozostania majątku w rodzinie oraz utrzymanie ciągłości działalności biznesowej bez konieczności rozczłonkowania kapitału poprzez podziały majątkowe.

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów, powołaną na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. 

Beneficjentami fundacji rodzinnej mogą być zarówno osoby spokrewnione z fundatorem, jak i inne osoby fizyczne przez niego wskazane – mogą nimi być również organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zasadniczymi atutami wynikającymi z zawiązania fundacji rodzinnej są:

Zabezpieczenie majątku: Majątek wniesiony przez fundatora na pokrycie funduszu założycielskiego staje się własnością fundacji rodzinnej, a nie poszczególnych beneficjentów. Beneficjenci fundacji rodzinnej nie mają bezpośredniego udziału w jej własności, ale otrzymują określone świadczenia ukształtowane zgodnie z wolą fundatora  postanowieniami statutu. Dzięki temu rozwiązaniu majątek jest chroniony przed ryzykiem rozdrobnienia lub roszczeniami osób trzecich.

Realizacja wizji fundatora: Fundacja rodzinna działa zgodnie z celami i wartościami ustalonymi przez fundatora zgodnie ze statutem. Przepisy ustawy o fundacji rodzinnej pozwalają na zachowanie szerokiego zakresu elastyczności przy formułowaniu postanowień statutu, co umożliwia fundatorowi pełne wyrażenie w nim swoich intencji i preferencji.

Zabezpieczenie potrzeb finansowych: Zadaniem fundacji rodzinnej jest zarządzanie majątkiem w taki sposób, aby zapewnić członkom rodziny stabilność i wystarczający poziom zaopatrzenia w środki finansowe, zgodnie z ustalonymi celami i strategią inwestycyjną. Rozporządzanie majątkiem fundacji rodzinnej powinno być skoncentrowane na zaspokajaniu potrzeb beneficjentów.

Akumulowanie majątku rodzinnego: Poprzez wniesienie do fundacji rodzinnej kluczowych aktywów związanych z prowadzeniem rodzinnej działalności biznesowej, w tym przykładowo udziałów w spółkach czy nieruchomości, fundacja rodzinna staje się centralnym instrumentem zarządzania majątkiem, posiadającym potencjał do prowadzenia działalności biznesowej, społecznej, czy charytatywnej.

Profesjonalne wsparcie w procesie planowania sukcesji

Oferujemy kompleksową pomoc oraz wsparcie na każdym kroku planowania sukcesji i akumulacji majątku rodzinnego za pośrednictwem fundacji rodzinnej. Nasze usługi obejmują:

Profesjonalną konsultację i doradztwo

Skupiamy się na zrozumieniu Twoich potrzeb oraz przedstawieniu najlepszych rozwiązań dla Ciebie i Twojego biznesu.

Opracowanie statutu fundacji rodzinnej

Uwzględniamy Twoje plany i cele biznesowe, aby zapewnić spójność i skuteczność struktury organizacyjnej i ładu korporacyjnego. Nasze doradztwo obejmuje wsparcie w skonstruowaniu postanowień statutu, w tym określeniu grona beneficjentów, organów fundacji rodzinnej, ukształtowaniu świadczeń realizowanych przez fundację rodzinną, czy określeniu aktywów wnoszonych na pokrycie funduszu założycielskiego.

Rejestrację fundacji rodzinnej

Zapewniamy prawidłowe funkcjonowanie Twojej fundacji rodzinnej pod względem formalnym.

Przeprowadzenie każdego z etapów procesu rejestracji fundacji rodzinnej poprzedzone jest dogłębną analizą skutków podatkowych dokonywanych czynności. Wybierając nasze usługi z zakresu planowania sukcesji możesz być pewien, że Twój biznes zostanie solidnie zabezpieczony na przyszłość. Nasz doświadczony zespół specjalistów pomoże Ci w stworzeniu kompleksowego planu sukcesji, który uwzględni wszystkie istotne czynniki i zagwarantuje ciągłość działalności nawet w przypadku zmian personalnych lub sytuacji kryzysowych. 

SWGK oferuje także usługi sporządzania profesjonalnych wycen składników majątku wnoszonych na pokrycie funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej.

Po rozpoczęciu działalności przez Twoją fundację rodzinną, jako SWGK pozostajemy w gotowości do udzielania dalszego wsparcia w ramach bieżącego doradztwa prawnego, podatkowego, czy obsługi księgowej

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.