Audyt

Audyt zewnętrzny

Audyt zewnętrzny projektów dofinansowanych

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 Polska pozostanie największym beneficjentem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach polityki spójności. Taka skala przyznanej alokacji stanowi ogromną szansę dla rozwoju polskiej gospodarki. 

Dostępność funduszy unijnych otwiera przed przedsiębiorcami obiecujące perspektywy rozwoju ich przedsiębiorstw, ale jednocześnie obliguje ich do przestrzegania licznych, często skomplikowanych wytycznych. 

Nieocenionym wsparciem dla realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE jest usługa audytu zewnętrznego. 

Audyt zewnętrzny w SWGK 

Nasza wiedza, doświadczenie oraz kwalifikacje pozwalają nam świadczyć specjalistyczne usługi w zakresie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i nie tylko.  

Nasz audyt obejmuje weryfikację:

 • Dokumentacji dotyczącej projektu oraz stopnia realizacji projektu
 • Zgodności realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie jego realizacji
 • Przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, również w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
 • Poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej
 • Funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu
 • Terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu
 • Sposobu monitorowania wskaźników realizacji celów projektu
 • Sposobu przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej projektu

 

W SWGK przeprowadzamy audyty zewnętrzne obligatoryjne oraz fakultatywne.

W wyniku audytu zewnętrznego projektu Państwa firma uzyska raport, który będzie zawierał ustalenia z audytu oraz rekomendacje dla prawidłowej realizacji Państwa projektu. 

Rezultatem przeprowadzonego audytu jest raport zawierający konkretne wskazówki dotyczące uzupełnienia dokumentacji, rekomendacje zwiększające bezpieczeństwo realizacji projektu wraz ze wskazaniem narzędzi i wzorów dokumentów usprawniających zarządzanie projektem.

Audyt zewnętrzny w SWGK przyniesie Twojej firmie wiele korzyści:

 • Zapewnienie zgodności realizacji projektu z obowiązującymi wytycznymi 

W ramach audytu weryfikujemy zgodność realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie jego realizacji, wytycznymi programowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. Badamy prawidłowość systemu rachunkowości, systemu sprawozdawczości i raportowania realizacji projektu. Naszej ocenie podlega również prawidłowość stosowania zasady konkurencyjności lub PZP. 

 • Wskazanie ryzyk, które mogą mieć wpływ na powodzenie realizacji projektu 

Celem analizy ryzyka związanego z realizacją projektu jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń na etapie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. Ich znajomość umożliwi Państwu podjęcie działań naprawczych w celu zminimalizowania ich wpływu na realizację projektu oraz reputację przedsiębiorstwa. 

 • Optymalizacja wykorzystania przyznanego wsparcia 

Ocenimy efektywność systemów kontroli wewnętrznych przyjętych w Państwa firmie oraz ich zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Zidentyfikujemy również obszary, w których istnieje możliwość optymalizacji wykorzystania dotacji co może prowadzić do efektywniejszej alokacji zasobów przedsiębiorstwa. 

 • Doskonalenie procesów związanych z realizacją projektu 

Nasza analiza procesów projektowych  prowadzić będzie do identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia, co przyczyni się do doskonalenia procesu zarządzania projektami oraz działaniami przedsiębiorstwa. 

 • Wsparcie decyzji biznesowych 

Wyniki naszego audytu to cenne źródło informacji do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych z zakresu dalszej realizacji projektów oraz alokacji zasobów przedsiębiorstwa.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.