Consulting

Wyceny

Profesjonalna wycena firm

Rzetelna wycena firmy jest nieodzownym elementem planowania biznesowego i podejmowania strategicznych decyzji. Niezależnie od tego, czy rozważasz sprzedaż swojego biznesu, szukasz firmy, w którą można zainwestować, czy po prostu chcesz lepiej poznać aktualną wartość swojej spółki, ekspercka wycena dostarcza kluczowych informacji, które pozwolą Tobie określić wartość biznesu.

Dlaczego wycena firmy jest kluczowa?

Wycena staje się kluczowym elementem strategicznym, umożliwiającym właścicielom, inwestorom i potencjalnym nabywcom zrozumienie rzeczywistej wartości firmy. Jest to proces szczególnie istotny w kontekście sprzedaży biznesu, pozyskiwania inwestorów, a także w planowaniu strategicznym i zarządzaniu ryzykiem. Dla właściciela, profesjonalna wycena firmy do sprzedaży może stanowić różnicę między satysfakcjonującą umową a sprzedażą poniżej realnej wartości. Dla kupującego, wycena wartości firmy jest z kolei zabezpieczeniem przed zapłaceniem zbyt wysokiej ceny.

Wartość firmy nie ogranicza się tylko do jej aktywów materialnych; obejmuje także wartości niematerialne takie jak know-how, renoma, czy relacje z klientami. Profesjonalna wycena umożliwia właściwe obliczanie wartości firmy i niepominięcie istotnych nośników wartości przy jej szacowaniu.

Majątek trwały

Nieruchomości, maszyny
i urządzenia, pojazdy, komputery

Aktywa niematerialne

Patenty, znaki towarowe, domeny internetowe, oprogramowanie.

Know-how

Procesy biznesowe, wiedza
i doświadczenie, baza kontrahentów, strategia przedsiębiorstwa.

Proces wyceny przedsiębiorstwa

W SWGK proces wyceny firmy przeprowadzamy z najwyższą starannością i zgodnie ze standardami zawodowymi. Rozpoczynamy go od szczegółowej analizy celu i przedmiotu wyceny, a także pozostałych czynników mających wpływ na jej przebieg lub wynik, jak chociażby profil firmy czy rynki, na których działa. Nasz zespół specjalistów poddaje analizie wszystkie dokumenty i inne informacje niezbędne do oszacowania wartości przedsiębiorstwa przy ścisłej współpracy z Klientem. 

W procesie szacowania wartości stosujemy powszechnie uznane i akceptowane metody wyceny, jak chociażby metody dochodowe, majątkowe czy porównawcze. Najbardziej odpowiednią technikę wyceny każdorazowo dopasowujemy na podstawie indywidualnych potrzeb i uwarunkowań wewnętrznych lub zewnętrznych. 

Jedną z częściej stosowanych w praktyce metod obliczenia wartości firmy jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – discounted cash flow). Metoda DCF pozwala rzetelnie określić wartość biznesu poprzez dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych do ich obecnej wartości, co pozwala uzyskać klarowny obraz potencjalnego zwrotu z inwestycji. Jej podstawą jest projekcja finansowa przyszłych przepływów pieniężnych, w sporządzeniu której zapewniamy niezbędne wsparcie merytoryczne.

Na każdym etapie procesu wyceny firmy w pełni angażujemy się w dostarczanie kompleksowych, przemyślanych i precyzyjnych analiz, które wspierają strategiczne i świadome decyzje biznesowe. Efektem naszych prac jest szczegółowy raport z wyceny – przedstawi on nie tylko obliczoną wartość firmy, ale również wnioski z przeprowadzonych analiz i ich wpływ na kształtowanie się wyniku wyceny. Tak kompleksowe podejście gwarantuje, że sporządzane przez nas wyceny są nie tylko precyzyjne, ale również transparentne i zrozumiałe dla odbiorców.

Dlaczego warto wybrać SWGK?

Skorzystanie z usług zewnętrznego eksperta do wyceny firmy wiąże się z szeregiem korzyści, które mogą pozytywnie wpłynąć na przyszłe decyzje biznesowe i strategiczne plany firmy.  Zespół specjalistów SWGK dysponuje wiedzą ekspercką i doświadczeniem, które pozwalają na zastosowanie najbardziej adekwatnych metod i technik, co z kolei zwiększa dokładność i wiarygodność przeprowadzanych analiz. Zewnętrzny ekspert zapewni także obiektywną i niezależną ocenę wartości firmy, eliminując potencjalne błędy wynikające z subiektywności właścicieli lub menedżerów. Korzystając z naszych usług, możesz odkryć niezidentyfikowane dotąd aspekty swojej działalności, które mogą wpływać na jej wartość. W efekcie, profesjonalna wycena firmy staje się cennym narzędziem wspomagającym negocjacje z inwestorami, procesy kredytowe, planowanie sukcesji czy strategie rozwoju, przyczyniając się do lepszego zarządzania i rozwoju firmy.

Wiedza i doświadczenie

Opieramy się na naszym wieloletnim doświadczeniu
i wiedzy eksperckiej. Stosujemy tylko sprawdzone
i akceptowane w branży metodologie wyceny biznesu.

Indywidualne podejście

Zindywidualizowane podejście do każdej wyceny firmy pozwala nam dobierać najbardziej właściwe metody wyceny, a także uwzględniać wszystkie potencjalne aspekty wartości przedsiębiorstwa.

Zabezpieczenie transakcji

Skorzystanie z wyceny biznesu dokonanej przez zewnętrznego eksperta zwiększa bezpieczeństwo potencjalnej transakcji kupna lub sprzedaży firmy.

SWGK wyróżnia się na tle konkurencji obszerną wiedzą w zakresie szacowania wartości rynkowej, wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas wyceny przedsiębiorstw o różnej skali i przedmiocie działalności, a także zindywidualizowanym podejściem do każdego zlecenia. Nasz zespół specjalistów stale poszerza swoje kwalifikacje oraz nieustannie doskonali proces stosowania metodologii wyceny.

Wycena na potrzeby sprzedaży lub nabycia biznesu:

Sporządzamy wyceny lub kontr-wyceny firm do wykorzystania w procesach transakcyjnych oraz opiniujemy wartość rekomendowaną. Nasze wyceny są sporządzane przy wykorzystaniu powszechnie akceptowanych metod, a także są transparentne i zrozumiałe dla odbiorców.

Wycena na potrzeby połączeń lub aportu:

Opracowujemy wyceny firm na potrzeby ustalenia parytetu wymiany akcji lub udziałów w procesie łączenia się spółek lub na potrzeby ustalenia wartości przedmiotu aportu do spółki. Oszacowujemy również wartość mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej.

Testy na utratę wartości aktywów:

Przygotowujemy wyceny zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 36 (MSR 36) na potrzeby testowania utraty wartości firmy, przykładowo powstałej w wyniku przejęcia przedsiębiorstwa. Efektem prac będzie dokumentacja zgodna z zasadami rachunkowości, przyjęta przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych.

Wycena firmy na potrzeby postępowania sądowego:

Dokonujemy szacowania wartości firm lub jej udziałów w formie prywatnej opinii biegłego na potrzeby planowanego postępowania sądowego. Wycena firmy może okazać się niezbędna do ustalenia wartości szkody lub utraconych korzyści, a tym samym wartości przedmiotu sporu.

Wycena firmy na potrzeby zarządcze:

Opracowujemy raporty z wyceny przedsiębiorstw na Twoje potrzeby zarządcze lub kontrolne. Wartość firmy stanowi ważną informację pozwalającą ocenić perspektywy biznesu, a także skuteczność wdrożonych strategii lub poszczególnych segmentów działalności.

Wybierając SWGK decydujesz się na partnera, który rozumie wagę i złożoność procesu wyceny biznesu. Każdą wycenę wartości firmy przeprowadzamy z należytą starannością, aby nasze szacunki były wiarygodne i mogły stanowić solidną podstawę dla Twoich decyzji biznesowych.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.