Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIES
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
2.Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej: www.swgk.pl i ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków użytkowników strony internetowej ani klientów SWGK.
3.Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez grupę SWGK, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies na stronie internetowej: www.swgk.pl.
4.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez nich dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
⎯przetwarzane zgodnie z prawem,
⎯zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
⎯merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
⎯przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
⎯przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 2
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem Danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z serwisu prowadzonego pod nazwą: www.swgk.pl jest spółka pod firmą: SWGK Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000563325, posiadająca numer REGON: 361789717 i NIP: 7792432120, adres e-mail: biuro@swgk.pl.
2.Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.Niniejsza polityka prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych użytkowników strony internetowej www.swgk.pl, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z administratorem danych (za pomocą korespondencji e-mail lub telefonicznie) lub prowadzących korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage administratora w mediach społecznościowych.

§ 3
DEFINICJE

1.W niniejszej polityce prywatności stosuje się następujące definicje:
a)Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności danych osobowych i plików cookies.
b)Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.swgk.pl, za pośrednictwem którego użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, zamówić informacje handlowe i marketingowe.
c)Administrator – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: SWGK Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
d)Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych za pomocą Serwisu.
e)Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
f)Państwa trzecie – państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
g)Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu (tzw. „ciasteczka”).

§ 4 CEL, DLA KTÓREGO PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

1.Administrator Danych osobowych przetwarza Dane osobowe wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu:
a)podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
b)wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym celu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,
c)analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d)marketingu własnych produktów i usług Administratora drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby, której dane dotyczą,
e)dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu.
2.Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na pytania za pomocą formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
3.Brak podania wymaganych danych uniemożliwia podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§ 5
SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH

1.Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
a)wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie,
b)wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
c)bezpośredni kontakt z Administratorem za pomocą danych teleadresowych dostępnych w Serwisie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§ 6
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
a)złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych w Serwisie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
b)dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail.

§ 7
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi:
a)w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość – przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
b)w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) – do momentu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem,
c)przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem Danych osobowych,
d)w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§ 8
ODBIORCY DANYCH

1.Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom w zakresie:
a)hostingu strony www,
b)serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane,
c)prowadzenia obsługi biurowej.
2.Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
3.Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwie trzecim, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzaj odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA.

§ 9
FANPAGE ADMINISTRATORA DANYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1.Administrator jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych – w szczególności osób korzystających ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’ach – Facebook, pod nazwą konta: SWGK (www.facebook.com/swgkbiurorachunkowe lub LinkedIn, pod nazwą konta: SWGK (www.linkedin.com/company/swgk).
2.W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych są: Meta Platforms, Inc., (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) lub LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą przy Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: www.facebook.com/privacy lub www.pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
3.Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4.Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w państwie trzecim, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA, jak: Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, USA.

§ 10
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo:
⎯dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści Danych osobowych,
⎯do poprawiania danych,
⎯do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora do archiwizacji danych przez określony czas,
⎯do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
⎯do odwołania zgody na przetwarzanie Danych osobowych – jeśli podstawą tego przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
⎯do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania,
⎯do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli Administrator podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
⎯do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
2.W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem.
3.Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 11
PLIKI COOKIES

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem plików Cookies oraz podobnych technologii, z których korzystanie najczęściej wiąże się zzainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika. Informacje te wykorzystywane są do zapamiętywania decyzji i konfiguracji ustawień Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika, zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania wyświetlanych treści.

§ 12
CELE COOKIES

1.Pliki Cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, lub trwały.
2.Trwałe pliki Cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień oraz personalizację interfejsu Użytkownika.
3.Serwis wykorzystuje następujące rodzaje Cookies:
a)niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej,
b)funkcjonalne – pozwalają na „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację Serwisu,
c)analityczne – umożliwiają monitorowanie aktywności Użytkownika na stronie internetowej.
4.Serwis wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:
a)dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb – Cookies funkcjonalne),
b)dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c)marketingowych i/lub remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub fanpage Administratora Danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook lub LinkedIn.
4.Dane zawarte w Cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
5.Dane zawarte w Cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika Danymi osobowymi podczas kontaktu z Administratorem danych.

§ 13
AKCEPTACJA LUB ZMIANA USTAWIEŃ COOKIES

1.Użytkownik po wejściu na stronę Serwisu może zaakceptować stosowanie Cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki Cookies.
2.Użytkownik może w każdej chwili także skasować i/lub wyłączyć Cookies w przeglądarce internetowej, której używa podczas korzystania z Serwisu.
3.Skasowanie lub wyłączenie plików Cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy Cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki Cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.
Strona 6 z 6
4.W celu zarządzania Cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania Cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
a)Google Chrome – instrukcja
b)Mozilla Firefox – instrukcja
c)Apple Safari – instrukcja
d)Microsoft Edge – instrukcja

§ 14
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Napisz nam jak wspólnie możemy zamienić wyzwania w możliwości, a przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.