Audyt finansowy

Stanowi jeden z ważniejszych elementów audytu wewnętrznego. Jego głównym celem jest dostarczenie kierownikowi jednostki sektora finansów obiektywnej oraz niezależnej oceny wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ze zrealizowanego budżetu.

Grupa SWGK z siedzibą na terenie miasta Poznań, oferuje kompleksowe usługi z zakresu audytu finansowego.

Chociaż obowiązujące przepisy prawne nie określają jednoznacznie, co powinno stanowić przedmiot audytu, to przyjmuje się, że powinien on być możliwie jak najbardziej zbliżony do przedmiotu ustalonego dla badania sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów. Oznacza to, iż audyt finansowy swoim zakresem powinien objąć m.in.:

 • dowody księgowe,
 • przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości,
 • sprawozdawczość finansową,
 • dokumentację inwentaryzacyjną.

Audyt finansowy – szeroki zakres usług

Zakres usług świadczonych przez naszych audytorów obejmuje audyt finansowy sporządzany zgodnie z:

 • ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami wykonawczymi do ustawy,
 • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).

Audyt finansowy jest usługą, w ramach której proponujemy m.in.:

 • standardowe badania sprawozdań finansowych,
 • przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • audyty projektów unijnych,
 • badania sprawozdań wynikających z kodeksu spółek handlowych,
 • inne prace audytorskie (badanie planu połączenia lub przekształcenia spółek, badanie sprawozdania założycieli spółek, itp.).