Audyt

Usługi audytu oferowane przez Grupę SWGK z siedzibą na terenie miasta Poznań, są świadczone w oparciu o standardy krajowe i międzynarodowe. Specjalizujemy się w realizacji usług dla jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, banków i innych instytucji finansowych.

Nasze doświadczenie

Przeprowadziliśmy profesjonalne audyty obejmujący badania sprawozdań finansowych podmiotów z wielu branż, w tym z branży IT, produkcji przemysłowej, transportowej, budowlanej, deweloperskiej, spożywczej, handlowej.

Wśród klientów Grupy SWGK są spółki notowane na GPW oraz podmioty niepubliczne o sumie bilansowej ok. 1 mld zł czy rocznych obrotach powyżej 900 mln zł.

Realizowaliśmy badania sprawozdań finansowych podmiotów z branży finansowej o sumie bilansowej ok. 3 mld zł, jednostek działających w specjalnych strefach ekonomicznych a także zakładów budżetowych czy fundacji.

Przeprowadzaliśmy także kilkadziesiąt projektów w zakresie badania planów przekształceń. 

Firma audytorska z Poznania – szczegółowy zakres usług

Audyt finansowy

Grupa SWGK oferuje kompleksowe usługi z zakresu badań sprawozdań finansowych przez wysoce wykwalifikowanych biegłych rewidentów. Audyt finansowy wykonywany przez naszą firmę dostarcza niezbędnej wiedzy dotyczącej kondycji majątkowej oraz finansowej danej firmy, umożliwiając podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. W ramach usług audytorskich oferujemy m.in. badanie sprawozdań finansowych, prospektów emisyjnych, badanie planów wynikających z KSH oraz przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych.

Audyt księgowy

Nasi specjaliści oferują kompleksowy audyt księgowy, profesjonalne badania sprawozdań rachunkowych oraz fachowe doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych w firmie. Pomagamy zidentyfikować potencjalne ryzyko wystąpienia niezgodności w systemie rachunkowym, a także zweryfikować kluczowe procesy dla Państwa przedsiębiorstwa. Zatrudniani przez nas audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów wewnętrznych.

Audyt podatkowy

Doświadczony zespół Grupy SWGK zapewnia kompleksowy audyt podatkowy, optymalizujący wszelkie działania przedsiębiorstw w zakresie podatków. Oferowane działania obejmują analizę całości dokumentacji źródłowej (w tym m.in. faktur, umów handlowych, ksiąg podatkowych, dokumentów dostaw), dotyczącej badanego zagadnienia oraz szczegółową weryfikację procedur, mających wpływ na rozliczenia podatków. Otrzymają Państwo raport z badania, zawierający potwierdzenie prawidłowości postępowania wraz z opisem ewentualnych nieprawidłowości. 

Badania sprawozdań finansowych:

 • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych       
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych       
 • badanie sprawozdań finansowych wg standardów międzynarodowych  
 • badanie sprawozdań finansowych instytucji finansowych 

 

Badania kodeksowe

 • badanie planów połączeń       
 • badanie planów podziałów    
 • badanie wartości aportów       
 • badanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych    

 

Doradztwo rachunkowe

 • doradztwo w zakresie sprawozdawczości finansowej       
 • doradztwo w zakresie międzynarodowej sprawozdawczości finansowej       
 • doradztwo w zakresie polityki rachunkowości    

 

Szkolenia:

 • sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - szkolenie ogólne lub z zakresu wybranych MSR/MSSF
 • szczegółowe zagadnienia z zakresu rachunkowości (np. sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych, rozliczanie kontraktów długoterminowych, podatek odroczony, rozliczanie dotacji)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z PSR i MSR/MSSF z wykorzystaniem naszego autorskiego programu do przygotowania SF (więcej)