Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

Sprawozdanie finansowe firmy stanowi zbiór informacji o sytuacji majątkowej i wyniku finansowym jednostki gospodarczej. Jest ono sporządzane za dany okres, najczęściej na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa, z zastosowaniem konwencjonalnych formuł ich opisu i prezentacji. Sprawozdania finansowe są jednocześnie cennym źródłem wiadomości do analizy i oceny działalności jednostki gospodarczej, które są niezbędne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu istotnych decyzji gospodarczych (takich informacji dostarczy również sprawozdanie finansowe spółki w likwidacji, którego wzór mogą Państwo znaleźć w programie stworzonym przez specjalistów Grupy SWGK).

Sprawozdania sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej. Mogą być przygotowywane jednostkowe oraz skonsolidowane.

Obowiązek przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego, w jednostkach stosujących tzw. pełną księgowość, narzucają przepisy prawne, a ściślej rzecz ujmując Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa ma ściśle określoną formę. Przede wszystkim, należy go wykonać w sposób precyzyjny i rzetelny, tak, by jego adresat mógł sprawnie odczytać wszelkie niezbędne zawarte w nim informacje.

Sprawozdanie finansowe spółki – rodzaje i elementy składowe

Sprawozdania finansowe spółek sporządza się w różnych sytuacjach i warunkach czasowych, organizacyjnych oraz kapitałowych funkcjonowania jednostek gospodarczych.

Wyróżnia się różne rodzaje sprawozdań finansowych. Można je podzielić np. według kryterium powtarzalności:

 • systematyczne,
 • sporadyczne.

Istnieje również podział sprawozdań finansowych ze względu na złożoność podmiotu objętego sprawozdaniem:

 • sprawozdanie finansowe spółki,
 • łączne sprawozdanie finansowe,
 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Na kompletne sprawozdanie składają się następujące elementy:

 • wprowadzenie,
 • rachunek zysków i strat,
 • bilans,
 • zestawienie zmian w funduszu własnym,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • dodatkowe informacje i objaśnienia.