Rozwiązania IT

Przewaga konkurencyjna firmy to jej zdolność do wdrażania nowoczesnych rozwiązań

Postępująca informatyzacja społeczeństw wysoko rozwiniętych, wymaga od przedsiębiorstw dostosowania się do ewoluującego środowiska biznesowo-informatycznego. Eksperci z SWGK znają rolę nowych technologii w zarządzaniu oraz ich wpływ na rozwój biznesu. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami tego procesu, dlatego wyprzedzając potrzeby naszych Klientów tworzymy rozwiązania służące wsparciu zarządzania przedsiębiorstwami, informatyzacji rachunkowości i sprawozdawczości oraz kompilacji informacji finansowej.

Nasze doświadczenie

Nasze produkty IT zostały wdrożone i są z powodzeniem wykorzystywane zarówno przez mniejsze i średnie podmioty, jak i przez krajowe grupy kapitałowe oraz polskie oddziały międzynarodowych koncernów.

Wśród naszych Klientów są podmioty między innymi z branży IT, telekomunikacyjnej, budowlanej, energetycznej, obronnej, żeglugowej, produkcji urządzeń AGD, gospodarowania odpadami, metalurgicznej oraz fundusze venture capital.

Nasze produkty IT:

Kreator Dokumentacji Podatkowych  będzie rozwiązaniem sygnowanym przez ekspertów SWGK, wspomagającym zarządzanie ryzykiem cen transferowych w grupach kapitałowych.

Wytworzony we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym program:

 • ułatwi zarządzanie procesem przygotowania dokumentacji cen transferowych w zakresie local file: od identyfikacji transakcji, przez zebranie i analizę danych, aż po sporządzenie dokumentacji podatkowych,
 • umożliwi przygotowywanie i ewidencję dokumentacji podatkowych w zakresie master file,
 • pozwoli na znaczną automatyzację procesu przygotowania dokumentacji – co ograniczy czas i koszty,
 • umożliwi koordynację pracy zespołu odpowiedzialnego za sporządzanie dokumentacji – poprzez moduł zarządzania zadaniami,
 • pozwoli na przechowywanie w bazie danych gotowych dokumentacji oraz wszystkich załączników (umów, porozumień, analiz i danych rynkowych) w dowolnym formacie (pliki PDF, JPG, pliki pakietu Microsoft Office),
 • zostanie dostosowany jest do aktualnych wymogów polskiego ustawodawstwa i zgodny z wytycznymi OECD w zakresie cen transferowych,
 • umożliwi generowanie  deklaracji CIT – TP w oparciu o sporządzone dokumentacje podatkowe.

Kreator dokumentacji podatkowych będzie przeznaczony dla grup kapitałowych oraz podmiotów, które corocznie dokonują wielu transakcji z podmiotami powiązanymi.

DokumentacjePodatkowe.pl – to pierwszy na rynku kreator dokumentacji cen transferowych. Aplikacja jest innowacyjnym i unikatowym programem online do samodzielnego przygotowania dokumentacji cen transferowych, wymaganych na podstawie art. 9a ustawy o CIT oraz art. 25a ustawy o PIT od podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi.  

Aplikację, stworzoną przez ekspertów SWGK, wyróżnia:

 • przyjazny interfejs,
 • system podpowiedzi i pomocy kontekstowej - które krok po kroku przeprowadzają użytkownika przez proces sporządzenia dokumentacji,
 • możliwość przygotowania kompletnej dokumentacji podatkowej, gotowej do przedstawienia organom podatkowym w przypadku kontroli. 

Program kierujemy do:

 • małych i średnich firm przeprowadzających rocznie kilka lub kilkanaście transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • osób odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji cen transferowych w firmach: głównych księgowych, pracowników działów księgowości,
 • biur rachunkowych czy biur doradztwa podatkowego, które świadczą usługi w zakresie przygotowania dokumentacji dla swoich klientów.

Program dostępny jest na stronie DokumentacjePodatkowe.pl. Więcej informacji można znaleźć także tutaj.

Easy XBRL Reporting (EXR) jest jedynym na polskim rynku oprogramowaniem do sporządzania pełnych sprawozdań finansowych przygotowanym w oparciu o rewolucyjną technologię XBRL.

Oprogramowanie powstało jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na unifikację standardu sporządzania i raportowania danych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Główne cechy EXR:

 • przyjazny i intuicyjny interfejs, który pozwala w prosty sposób stworzyć kompletne sprawozdanie finansowe,
 • zaszyte formuły obliczeniowe, wykluczające ryzyko wystąpienia błędów,
 • funkcja walidacji, która pozwala w sposób automatyczny uzgadniać dane zawarte w notach z danymi z bilansu czy RZiS,
 • automatyczne aktualizacje, dzięki którym tworzone sprawozdania są zgodne z Ustawą o rachunkowości lub MSR/MSSF,
 • gotowe, kompletne wzorce sprawozdań finansowych,
 • import danych z zestawień obrotów i sald z programów F-K,
 • automatyczne uzupełnienie bilansu i RZiS danymi z aktualnego zestawienia obrotów i sald,
 • możliwość sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Stworzenie aplikacji wsparte zostało dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Program EXR to pierwsze, tak kompleksowe narzędzie, wspomagające tworzenie sprawozdań finansowych. Aplikacja w znacznym stopniu ogranicza pracochłonność przy sporządzaniu zarówno rocznych, jak półrocznych czy kwartalnych sprawozdań finansowych.

 Więcej informacji o Easy XBRL Reporting można znaleźć na stronie www.exrpoland.pl.

CIMS Relacje Inwestorskie

Aplikacja CIMS Relacje Inwestorskie dedykowana do obsługi relacji inwestorskich spółek giełdowych. Stworzony w oparciu o Ustawę o obrocie papierami wartościowymi, Ustawę o ofercie publicznej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów ws. raportów bieżących i okresowych. CIMS pozwala na tworzenie, zarządzanie i publikację raportów w ramach obowiązków informacyjnych spółek giełdowych. Ponadto pozwala na sprawne zarządzanie przepływem informacji w organach zarządczych i nadzorczych spółek akcyjnych.

Więcej informacji na stronie www.brinstitute.pl

CIMS Controlling

CIMS Controlling jest aplikacją webową o charakterze konfederacyjnym stworzoną do wsparcia sytemu kontroli zewnętrznej (controllingu). Aplikacja pozwala na stałą, merytoryczną kontrolę środków finansowych wydatkowanych przez jednostki podlegające kontroli, wraz z weryfikacją zasadności i celowości ponoszonych wydatków.

Aplikacja CIMS Controlling to:

 • dostęp do danych za pośrednictwem przeglądarki,
 • stałe monitorowanie i funkcja akceptacji wydatków,
 • bieżąca informacja o aktualnym wykonaniu budżetu (poprzez dostęp online do raportów o kosztach poniesionych w danym okresie, porównanie do budżetu i dostęp do dokumentów źródłowych),
 • wgląd w sytuację finansową podmiotu poprzez wskaźniki finansowe i operacyjne dostępne w systemie raportowania,
 • przejrzyste modele graficzne wykonania budżetu pozwalające w prosty sposób nadzorować postęp inwestycji,
 • możliwość jednoczesnego nadzoru nad kilkoma podmiotami przy zachowaniu anonimowości dzięki konfederacyjnemu charakterowi aplikacji,
 • współpraca z systemem finansowo-księgowym.