Audyt podatkowy

Audyt podatkowy stanowi usługę, która ma na celu wewnętrzną weryfikację zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie objętym tą usługą. Głównym jego zadaniem jest przede wszystkim sprawdzenie rzetelności oraz prawidłowości rozliczeń podatnika, a także wychwycenie wszelkich nieprawidłowości wraz z zaproponowaniem ewentualnych zmian, w tym optymalizacyjnych.

Audyt podatkowy przeprowadzany przez ekspertów z Grupy SWGK obejmuje analizę całości dokumentacji źródłowej (ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych, faktur, dokumentów dostaw oraz ksiąg podatkowych) wraz z dokonaniem precyzyjnego przeglądu procedur stosowanych przez podatnika.

W zakres audytu podatkowego może wchodzić:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od dochodów osób prawnych,
 • podatki i opłaty lokalne, itp.

Jak przeprowadza się audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zdiagnozowania i ograniczenia bądź całkowitego wyeliminowania nieprawidłowości oraz wiążących się z nim potencjalnych ryzyk podatkowych.

Przeprowadzenie procesu audytu podatkowego przedstawia się następująco:

 • Podatnik zgłasza chęć wykonania usługi w swojej firmie.
 • Audyt jest realizowany po zawarciu umowy między Zleceniodawcą (Podatnikiem)
  a Grupą SWGK.
 • Do przeprowadzenia audytu SWGK powołuje niezależny zespół ekspercki.
 • W trakcie audytu jest wykonywana precyzyjna weryfikacja i badanie materiałów źródłowych, a także wszelkich innych dokumentów mających znaczenie dla Podatnika.
 • Finalnym etapem jest sporządzenie raportu z audytu podatkowego, przekazany do wyłącznej informacji Zleceniodawcy.