Dokumentacja cen transferowych podmiotów powiązanych

Dnia 27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także niektórych innych ustaw, wprowadzając gruntowne zmiany w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych będą miały jednostki dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi, których przychody lub koszty wynikające z ksiąg rachunkowych przekroczą kwotę odpowiadającą wartości w polskich złotych 2 milionów euro. Wymóg ten odnosi się również do wszystkich tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub spółkę osobową (w takiej sytuacji należy uwzględnić przychody lub koszty rachunkowe poniesione przez spółkę). Poza zmianą kryteriów przychodu/kosztów określających zakres sporządzenia dokumentacji cen transferowych, została zmodyfikowana również wartość progów transakcyjnych, po przekroczeniu których automatycznie powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Ceny transferowe

Nowelizacja przepisów wprowadziła zasadnicze zmiany dotyczące tak ważnych kwestii, jakimi są ceny transferowe, w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji. Przede wszystkim przekładają się one na wzrost poziomu dokładności informacji, które powinna zawierać dokumentacja cen transferowych. Ustawa ma także na celu zwiększenie jasności
i przejrzystości działań prowadzonych nie tylko przez pojedyncze podmioty powiązane, ale przez całe grupy kapitałowe.

Na wyróżnienie zasługuje również wprowadzenie do ustawodawstwa konkretnego terminu przysługującego na sporządzenie dokumentacji. Z uwagi na to, że termin ten pokrywa się z czasem złożenia zeznania rocznego, warto na bieżąco opracowywać oraz szczegółowo analizować wszelkie dane, niezbędne do przygotowania dokumentacji.