Zasiłek ciążowy

lip 13 2018

Zasiłek ciążowy

W dniu 04.06.2018r. wpłynął do Sejmu Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zmiany zakładają wprowadzenie tzw. urlopu ciążowego. Przewiduje pracę kobiet w ciąży w wymiarze nie niższym niż 1/5 etatu, ale nie wyższym niż 4/5 pełnego wymiaru czasu pracy.

Urlop ciążowy udzielany byłby na wniosek pracownicy składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem wskazanym we wniosku od którego pracownica chce rozpocząć korzystanie z urlopu.

Pracodawca może uwzględnić wniosek pracownicy, ale o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie. Niestety nie określono jakie mogły by być przyczyny nie wyrażenia zgody pracownika na pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy. Co więcej odmowa udzielenia urlopu ciążowego mogła by zostać zaskarżona przez pracownicę w Sądzie Pracy.

Zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa skutkować będzie koniecznością naliczenia zasiłku ciążowego. Zakłada się, że będzie on przysługiwał za okres urlopu ciążowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, co za tym idzie ma pokrywać różnicę wynagrodzenia po obniżeniu wymiaru czasu pracy.