Zapytanie ofertowe

sty 20 2017

SWGK IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wojskowej 4, 60-792 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000350688 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7792371565, REGON 301378694, reprezentowana przez Zarząd komplementariusza, Spółki SWGK IT Sp. z o.o. w składzie:

Wojciech Komer – Prezes Zarządu

Krzysztof Krzemiński – Wiceprezes Zarządu

niniejszym prezentuje zapytanie ofertowe na wykonanie prac badawczych i rozwojowych, wraz z przeniesieniem praw do wyników na rzecz Zamawiającego, zmierzających do wytworzenia aplikacji przeznaczonej do pracy z wykorzystaniem przeglądarek internetowych, służącej do sporządzania dokumentacji podatkowych w rozumieniu przepisów art. 25a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów art.9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz deklaracji CIT-TP.

Niniejsze postepowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z:

- Regulaminem konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020; działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP, zgodnie z par. 3, pkt 9. oraz par. 5, pkt 10.,

- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

i w związku z realizacją projektu wytworzenia aplikacji służącej do sporządzania dokumentacji podatkowych oraz deklaracji CIT-TP w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP – 2016 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunek opisany w par. 5 ust. 6 Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP), tj.: Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

- jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. , poz. 572)

- instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371);

- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- Polska Akademia Umiejętności;

- inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie www.swgk.pl/pl/Aktualno%C5%9Bci oraz http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420.

Kierujemy uprzejmą prośbę o zapoznanie się z treścią zapytania oraz w przypadku zainteresowania o informację zwrotną wraz z materiałami przygotowanymi zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

ZałącznikWielkość
PDF icon zapytanie_ofertowe.pdf298.64 KB
PDF icon zalaczniki_do_zapytania_ofertowego.pdf383.94 KB