ZAPYTANIE OFERTOWE

gru 09 2011

Poznań, dn. 09-12-2011

HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o.
Biuro: ul. Wojskowa 4
60-792 Poznań
Siedziba: ul. Bluszczowa 7
61-478 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAKUP USŁUGI  "PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU  W RAMACH PO IG 6.1. ETAP I" dla firmy HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Paszport do eksportu - I etap - Plan Rozwoju eksportu
Nr. wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-30-194/11
Planowany termin realizacji projektu: 1 października 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Przedmiot zamówienia: opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1.    informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2.    opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3.    opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4.    opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5.    opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6.    analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym 
z planowanych rynków docelowych;
7.    opis celów i strategii eksportowej;
8.    rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9.    wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
10.    szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11.    wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

W opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium obligatoryjne: doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zleceń (opracowania Planów Rozwoju Eksportu) – sposób oceny kryterium: +/- tj. spełnia/nie spełnia)

Kryterium punktowe:
Cena – sposób przyznawania punktów nastąpi wg wzoru:
 
                C min
A n = ----------------- x 100
                C r

C min – cena minimalna w zbiorze 
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

Termin składania ofert upływa w dniu: 16 grudnia 2011 r.

Oferta może być dostarczona:
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wisniewski@swgk.pl
•    na adres pocztowy:  Wojskowa 4, 60-792 Poznań,
•    Osobiście: w Poznaniu, ul. Wojskowa 4

Złożona oferta powinna zawierać:
•    nazwę i adres oferenta,
•    datę sporządzenia,
•    cenę całkowitą netto i brutto,
•    termin ważności oferty,
•    warunki i termin płatności,
•    termin realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
•    podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową