Zachęty podatkowe dla inwestycji i innowacyjności w 2019 roku.

gru 03 2018

Zachęty podatkowe dla inwestycji i innowacyjności w 2019 roku

 

W ostatnim czasie wprowadzono szereg korzystnych dla przedsiębiorców mechanizmów wsparcia podatkowego inwestycji oraz działalności badawczo - rozwojowej. Poszerzono zakres ulgi badawczo – rozwojowej oraz wprowadzono preferencje podatkowe na realizacje nowych inwestycji w ramach, tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. Znowelizowane przepisy podatkowe na 2019 rok obejmą również niższym (5%) opodatkowaniem dochody uzyskiwane z praw własności intelektualnej.

Poniżej prezentujemy najważniejsze rozwiązania:

    1. Polska Strefa Inwestycji

5 września 2018 r. zaczął obowiązywać w Polsce nowy system podatkowego wsparcia inwestycji określany jako Polska Strefa Inwestycji (PSI). Z wprowadzonych preferencji podatkowych można korzystać po uzyskaniu, tzw. decyzji o wsparciu wydawanej na okres nawet 15 lat przy minimalnym wkładzie inwestycyjnym uzależnionym od wielkości podmiotu gospodarczego wynoszącym w niektórych przypadkach jedynie 200.000 zł.

Obecnie nie ma już żadnych prawych przeszkód dla składania formalnych wniosków o wsparcie w PSI oraz do wydawania decyzji o przyznaniu tego wsparcia. Z zapowiedzi ministerialnych wynika, że czas trwania postępowań przyznających wsparcie nie powinien przekraczać 1 – 2 miesięcy.  Przedsiębiorca, który będzie ubiegał się o uzyskanie takiej decyzji będzie zobowiązany spełnić określone w rozporządzeniu wykonawczym kryteria jakościowe i ilościowe.

Kryteria jakościowe to np. tworzenie miejsc pracy, związanych z działalnością badawczo-rozwojową, lokalizowanie inwestycji w konkretnych rejonach, tworzenie stabilnych miejsc pracy, czy osiągnięcie odpowiedniego wolumenu sprzedaży zagranicznej.

Z kolei kryteria ilościowe ustalane są w sposób obiektywny poprzez wskazanie konkretnej wartości nowej inwestycji – im większa w danym powiecie stopa bezrobocia, tym mniejsza wartość nowej inwestycji, która daje prawo do preferencji.

Długość okresu na który wydaje się decyzję o wsparciu będzie się wahała między 10 a 15 lat i uzależniona będzie od maksymalnej intensywności pomocy publicznej (10%-50%).

Uprawnionym do ulgi będzie podmiot tworzący nowe przedsiębiorstwo, zwiększający zdolności produkcyjne istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikujący produkcję przedsiębiorstwa na produkty dotąd nie wytwarzane przez przedsiębiorstwo oraz podejmujący reorganizację i technologiczną zmianę całościowego procesu produkcyjnego.

Pula ulgi podatkowej, czyli wysokość niezapłaconego podatku CIT/PIT będzie uzależniona od intensywności pomocy (wysokość uzależniona od lokalizacji i wielkości przedsiębiorcy) i kosztów kwalifikowanych (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy nowych pracowników zatrudnionych w związku z realizacją inwestycji).

   2. Ulga Badawczo – Rozwojowa

W związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej podatnikom przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności – tzw. „kosztów kwalifikowanych”. Od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono szereg korzystnych dla podatników zmian w tym zakresie.

Przypomnijmy, że w praktyce biznesowej szansę na rozliczenie tejże ulgi mają w szczególności ci podatnicy, którzy inwestują w nowe, czy ulepszone produkty, procesy i usługi. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje zaś: wynagrodzenia pracowników
i podwykonawców, koszt zakupu materiałów i surowców, sprzętu specjalistycznego, opinii eksperckich, koszty praw własności przemysłowej, czy odpisy amortyzacyjne.

Limit kosztów kwalifikowanych wynosi obecnie:

  • 100 % – przedsiębiorcy niebędący Centrum Badawczo – Rozwojowym (CBR);
  • 150% – przedsiębiorcy posiadający status CBR. Jedynie koszty kwalifikowane z tytułu uzyskania i utrzymania patentu będzie można odliczyć w wysokości 100%.

    3. „Innovation Box”

Znowelizowane przepisy podatkowe na 2019 rok wprowadziły w ustawie o CIT i PIT korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej (tzw. Innovation Box).

Rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Preferencje przysługują także w sytuacji:

  • nabycia takiego prawa i jego rozwoju czy ulepszenia;
  • licencjonowania czy innego udostępnienia takiego prawa;
  • sprzedaży takiego prawa;
  • uzyskania dochodu z tego prawa poprzez cenę sprzedaży towaru lub usługi.

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z projektowanej preferencji będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową. Podatnik będzie miał możliwość stosowania przedmiotowej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Jak wskazuje ustawodawca do głównych celów projektowanej zachęty podatkowej należy między innymi zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, zmiana modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą na wiedzy, a także zwiększenie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów.

Proponujemy nasze wsparcie w zakresie identyfikacji możliwości oszczędności podatkowych i asystę we wdrożeniu tych rozwiązań. Zapewniamy możliwość kompleksowego wsparcia prawnego, podatkowego i rachunkowego. Nasze działania mogą służyć zarówno pomocy przy konkretnych projektach, jak i na opracowaniu kompleksowej polityki w zakresie dokumentowania i rozliczania szeroko pojętej działalności rozwojowej i proinwestycyjnej.