Wynagrodzenie za wadliwe wykonanie pracy.

sie 06 2018

Wynagrodzenie za wadliwe wykonanie pracy.

Dwa tygodnie temu opisywaliśmy sposoby potrąceń z wynagrodzenia, za straty pracodawcy spowodowane przez pracownika. Ale czy musimy wypłacać wynagrodzenie pracownikowi za pracę, którą wykonał wadliwie? Tu z odpowiedzią przychodzi art. 82 Kodeksu pracy który mówi:

Art. 82. § 1. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

§ 2. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje

Należy zaznaczyć, że podstawowym obowiązkiem pracownika (tak samo jak zleceniobiorcy lub dziełobiorcy) jest wykonanie pracy w sposób rzetelny i bez wad, zgodny z poleceniami przełożonych.

Nie możemy mówić o wadliwym wykonaniu pracy, jeśli osoba ją wykonująca postępuje zgodnie z przyjętymi w zakładzie procedurami i ściśle stosuje się do poleceń przełożonych, a wada powstaje np. w skutek złej jakości dostarczonych pracownikowi materiałów. Dlatego odmowa wypłaty wynagrodzenia za źle wykonaną pracę musi być poprzedzona udowodnieniem pracownikowi tego, że to jego osobiste postępowanie miało wpływ na powstałe wady.  Z punktu widzenia Kodeksu Pracy nie możemy mówić o tzw. odpowiedzialności zbiorowej, czyli nie możemy w ten sposób ukarać pracownika jeśli nad wadliwym wyrobem gotowym pracowała cała brygada.

Musimy także zauważyć, że nie możemy wstrzymać, lub nie wypłacić wynagrodzenia jeśli wcześniej brygadzista lub inna osoba sprawująca nadzór nad pracownikiem odebrała jego pracę bez zastrzeżeń.

Po poinformowaniu pracownika, o wadach, które powstały w wyniku jego działania, może on dokonać ich usunięcia. Czas który na to poświęci nie stanowi pracy w nadgodzinach i nie jest czasem za, który pracodawca ma obowiązek dokonać wypłaty wynagrodzenia.