Wynagrodzenie za czas strajku.

mar 25 2019

Ostatnio uczniowie szkół podstawowych oraz rodzice owych uczniów żyją informacją o strajku przedstawicieli oświaty. Czy zatem za czas strajku należy się wynagrodzenie za pracę? Otóż co do zasady nie. Nie ma tu znaczenia czy strajk jest legalny czy nie. Pracodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia pracowniczego za ten właśnie czas.

Jak dokonujemy potrącenia wynagrodzenia? Sprawa jest prosta. Jeśli pracownicy zatrudnieni są w systemie wynagradzania godzinowym lub akordowym obliczamy im wynagrodzenie po prostu za przepracowany w miesiącu czas lub ilości wykonanego akordu.

Jeśli pracownicy wynagradzani są stałym miesięcznym wynagrodzeniem wynikającym z umowy o pracę stawkę taką dzielimy przez obowiązujący, wyrażony w godzinach czas pracy w danym miesiącu i tak ustaloną wartość mnożymy przez ilość godzin nieobecności pracownika. Wynik odejmujemy od wynagrodzenia przysługującego za pełen miesiąc pracy.

Oczywiście to od woli pracodawcy zależy, czy dokona potrącenia wynagrodzenia czy nie, tak więc w praktyce może zdarzyć się sytuacja, że wynagrodzenie za pracę będzie płatne także podczas akcji strajkowych.

Co ważne udział pracownika w strajku nie jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczy, wobec czego nie skutkuje możliwością rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie artykułu 52 Kodeksu Pracy. I jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 27 listopada 1997r. I PKN 393/97 nie ma znaczenia czy strajk jest legalny czy nie.