Urlop szkoleniowy na przykład na napisanie pracy magisterskiej.

gru 12 2018

Urlop szkoleniowy na przykład na napisanie pracy magisterskiej.

Ustawodawca zapisami w art. 1031 kodeksu pracy daje nam możliwość udzielenia pracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje tak zwanego urlopu szkoleniowego.

Co zatem rozumiemy przez pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych? Na to pytanie także odpowiada art. 1031 kodeksu pracy:

Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy
 i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

W związku z tym pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje przysługuje urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Co ważne w takich sytuacjach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Nie ma ściśle mówiącej definicji, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych ma mieć koniecznie związek z aktualnie wykonywanymi obowiązkami u aktualnego pracodawcy, czy może mieć jednak charakter bardziej ogólny.

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 140 wskazuje, że urlop szkoleniowy powinien być uważany za jeden ze środków umożliwiających sprostanie rzeczywistym potrzebom każdego pracownika we współczesnym społeczeństwie, a szkolenia mogą służyć awansowaniu pracowników
w zakresie spraw osobistych, społecznych i kulturalnych.

Ustawodawca nie nakłada zatem na pracodawcę obowiązku udzielenia urlopu, ale wskazuje na to, że powinien on mocno ułatwić pracownikowi możliwość podnoszenia kwalifikacji. Może to jednak osiągnąć nie tylko poprzez udzielenie urlopu, ale także np. zmieniając organizację pracy szkolącej się osoby.

Art. 1032 kodeksu pracy informuje nas o przysługującym czasie trwania urlopu szkoleniowego. I tak pracownikowi przysługuje 6 dni urlopu jeśli przystępuje do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 21 dni przysługuje pracownikowi w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca przyznał pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia np. w postaci pokrycia opłat za kształcenie, przejazd podręczniki czy zakwaterowanie. Jeśli  taka rekompensata wynikać będzie z pisemnej umowy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą to wartość świadczeń będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Umowa może zawierać zapis w którym pracownik zobowiązuje się do pozostania w zatrudnieniu
 u danego pracodawcy po zakończeniu procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie może być to jednak określone jako czas dłuższy niż 3 lata. Jeśli pracownik zostanie zwolniony w trybie dyscyplinarnym lub sam złoży wniosek o rozwiązanie umowy przed wymaganym terminem, pracodawca (o ile zawarł taki zapis w umowie lojalnościowej) może żądać zwrotu poniesionych rekompensat.