Ubezpieczenie na życie pracownika, a obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej.

paź 02 2018

Ubezpieczenie na życie pracownika, a obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej.

Zgodnie z art. 93  1 Kodeksu Pracy: „W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.”

Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy
 i wynosi: jednomiesięczne wynagrodzenie jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, trzymiesięczne wynagrodzenie jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat oraz sześciomiesięczne wynagrodzenie jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat. Odprawa oczywiście nie przysługuje i nie jest wypłacana zmarłemu pracownikowi tylko uprawnionym członkom jego rodziny.

Czy na pracodawcy ciąży zatem zawsze obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej? Otóż nie zawsze. Zgodnie bowiem z § 7 Kodeksu Pracy jeśli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie,
 a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest przynajmniej równe kwocie odprawy pośmiertnej wyliczonej zgodnie z przepisami Kodeksu, pracodawca nie ma obowiązku wypłaty odprawy. Jeśli kwota wypłacona przez ubezpieczyciela jest niższa niż wyliczona zgodnie
z przepisami prawa wówczas pracodawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy.

W praktyce ubezpieczenie na życie pracownika bardzo często znajduje się w pakiecie ubezpieczeniowym obejmującym oprócz ubezpieczenia na życie inne benefity jak np. bezpłatne badania u specjalistów czy wypłaty w związku z urodzeniem dzieci.

 Najczęściej pracodawca finansuje za pracownika część pakietu, a resztę z własnych środków finansuje sam pracownik. Aby jednak możliwe było skorzystanie z możliwości nie wypłacania odprawy pośmiertnej musimy pamiętać, że całość składki ubezpieczenia na życie musi być pokrywane przez pracodawcę.

Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, aby w umowie z ubezpieczycielem wyraźnie zaznaczyć, że w danym pakiecie ubezpieczenia całość składki na ubezpieczenie na życie finansuje z własnych środków tylko
i wyłącznie pracodawca. Nie zachowanie takiego zapisu skutkuje koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej przez pracodawcę, nawet w momencie wypłaty takiego świadczenia przez instytucję ubezpieczającą.