TAX ALERT - Przegląd projektu specustawy gospodarczej

mar 24 2020

Przegląd projektu specustawy gospodarczej:

Zmiany w przepisach podatkowych poprawiające płynność finansową przedsiębiorstw

 • Możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności,  uzyskanego w 2019 r.
 • Przesunięcie na 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na podatek  dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.
 • Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów.
 • Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek
  w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej
  do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
 • Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanego przychodu  
  z tytułu wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów.
 • Zmiany dotyczące podatku od nieruchomości.
 • Podatek od nieruchomości komercyjnych.

 

Dofinansowanie dla pracodawców

 • Dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FŚPG)
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
 • Świadczenie przestojowe

 

Terminy

 • Przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników, z możliwością dobrowolnego złożenia w maju nowego JPK_VAT w maju 2020 r.
 • Przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez firmy zatrudniające ponad 50 osób na październik 2020 roku.
 • Przesunięcie o 3 miesiące, z 13 marca na 13 lipca 2020 roku,  terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa
  o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych
  do 30 września 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 • Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.
 • Brak opłaty prolongacyjnej
 • Przedłużony termin na wydanie interpretacji indywidualnej

 

Pozostałe

 • Elastyczny czas pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Obniżenie czynszu w galeriach handlowych.
 • Możliwość zawieszenia procedur podatkowych.
 • MDR.

 

______________________________________________________________________________

Zmiany w przepisach podatkowych poprawiające płynność finansową przedsiębiorstw

 •  Możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu
   z działalności, uzyskanego w 2019 r.

Projekt specustawy zawiera analogiczne przepisy w ramach CIT i PIT dotyczące możliwości odliczenia  straty, którą podatnik poniósł w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem
1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z tego prawa jeśli spełni warunek  uzyskania
o co najmniej 50% niższych przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym poprzedni rok podatkowy.

W takim przypadku przedsiębiorca będzie  mógł o wysokość poniesionej straty z tytułu COVID-19, nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł, obniżyć dochód uzyskany
z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok. Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.

 • Przesunięcie na 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń
  w marcu i kwietniu 2020 r.

Projektowane przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy przewidują prolongatę terminu płatności. Planowane rozwiązanie ma poprawić płynność finansową przedsiębiorców i ochronę miejsc pracy poprzez odroczenie terminu płatności. Dodawany przepis art. 52n wprowadza prolongatę terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu. Zatem zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia
i 20 maja, może być dokonana do dnia 1 czerwca 2020 r.

 •  Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT
   i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów.

Z tego prawa będą mogli skorzystać podatnicy zobowiązani są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych (kwartalnych)
o niezapłacone w terminie zobowiązania, których przychody osiągnięte
w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%. Zobowiązania, które nie zostaną uregulowane w trakcie roku i przed złożeniem zeznania rocznego za 2020 rok, podatnicy
ci uwzględnią w zeznaniu na podstawie art. 26i ustawy o PIT.

W przypadku, gdy podatnik rozpoczął działalność w roku 2019  w celu ustalenia poziomu spadku przychodów z powodu COVID-19 w 2020 roku, obliczy średnie przychody przypadające
na miesiące albo kwartały 2019 roku.

 •  Możliwość odstąpienia przez „małych podatników”
   od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych
   za miesiące marzec-grudzień 2020 r.

Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie „małych podatników” PIT i CIT. Podatnicy, którzy zdecydują się na to rozwiązanie, poinformują o tym w zeznaniu rocznym.

Projektowane przepisy umożliwiają podatnikom PIT i CIT, opłacającym w 2020 roku zaliczki miesięczne w formie uproszczonej rezygnację z tej formy w odniesieniu
do zaliczek należnych za okres marzec–maj 2020 roku. Zaliczki za te miesiące, podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej. Za kolejne miesiące, czyli czerwiec–grudzień 2020 roku, podatnicy opłacać będą zaliczki w formie uproszczonej.

 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Pożyczki udzielone do dnia 31 sierpnia 2020r. zostaną zwolnione z podatku
od czynności cywilnoprawnych, jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 • Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik
nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020.

 • Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanego przychodu  z tytułu wsparcia gwarancyjnego
  oraz dopłat do kredytów.

Ustawa wprowadza art. 52l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz analogiczny art. 38g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w którym wskazuje się, że wolne
od podatku dochodowego są otrzymane w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychody z tytułu:

 1. wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie   ustawy oraz
 2. dopłat do oprocentowania kredytów  przyznanych na podstawie ustawy.
 • Zmiany dotyczące podatku od nieruchomości.

Projekt ustawy dodaje art. 15p w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gdzie wskazuje się, że Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za część roku 2020. Zwolnienie to ma dotyczyć tych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z trwającą epidemią.

Wskazany przepis wprowadza również możliwość, aby Rady gminy, w drodze zarządzenia, przedłużyły terminy płatności rat podatku od nieruchomości, które płatne są w miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku – niedłużej niż do 30 września 2020 roku. Dla osób fizycznych przepis ten ma zastosowanie do raty płatnej do 15 maja, natomiast dla osób prawnych
dla rat płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja oraz 15 czerwca.

 • Podatek od nieruchomości komercyjnych

Projekt przewiduje, że podatek za okres marzec-maj 2020 r. będzie mógł być zapłacony do 20 lipca 2020 r. Dotyczy to podatników, którzy ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskali w danym miesiącu przychody niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.

 

Dofinansowanie dla pracodawców

 • Dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FŚPG)

Projekt ustawy wprowadza art. 31a – 31b do ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gdzie wskazuje się, że Minister właściwy ds. pracy przeznacza na wskazane wypłaty do 800 mln zł.

Ponadto proponuje się wprowadzenie przepisu umożliwiającego zapewnienie środków dla FGŚP na wsparcie pracodawców, w przypadku gdy kwota środków FGŚP będzie niewystarczająca
na realizację tego zadania. Zasilenie FGŚP na ten cel pochodzić będzie
ze środków Funduszu Pracy stanowiących nadwyżkę finansową Funduszu Pracy.

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Projekt ustawy wprowadza art. 15zr – 15 zm do ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gdzie wprowadza się:

a) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych
i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników,

b) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Dofinansowanie będzie przyznawane w przypadku spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy, co spowodowane zostanie epidemią.

W przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników dofinansowanie będzie obejmowało część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
na ubezpieczenia społeczne, gdzie przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń wszystkich pracowników, jak też tylko części z nich.

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż:

a) 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,

b) 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów
na wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Natomiast wnioski o dofinansowanie przedsiębiorca będzie składał do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 • Świadczenie przestojowe

Przedsiębiorca może wystosować wniosek o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie na łączny okres 3 miesięcy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy
w następstwie COVID-19.

Przedsiębiorcy przysługują również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych
od przyznanych świadczeń o których mowa powyżej.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.

Warunki dotyczące przedsiębiorcy:

1) zasadniczo, nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy,

2) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości;

3) nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Warunki dotyczące pracownika:

1) zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy
lub

2)  jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę nakładczą lub

3) jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
do której zgodnie z ustawą stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo

4) który wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Definicje przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy, spadku obrotów gospodarczych:

1) przestój ekonomiczny - okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy - obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy;

3) spadek obrotów gospodarczych - spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu
do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego,
to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego) lub

b) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku przestoju ekonomicznego spowodowanego COVID-19, pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w takim przypadku wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż
do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie. W takim wypadku przewiduje się dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, dopuszczony jest ponadto do:

1) ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin oraz nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku do nie mniej niż 32 godzin (pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami,
a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku, którego pracodawca udziela w okresie 8 tygodni)

2) zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy,
w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;

3) zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami,
w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy
lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w przypadku braku ww.,
z przedstawicielami pracowników.

Termin na ustalenie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy wynosi 2 dni od dnia poinformowania przez pracodawcę
o zamiarze wprowadzenia przestoju lub obniżonego wymiaru – po tym terminie pracodawca może ustalić warunki i tryb samodzielnie.

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie znajdują zastosowania przepisy o wypowiedzeniu zmieniającym.

Z dofinansowania wyłączeni są pracownicy, dla których przedsiębiorca otrzymał pomoc
de minimis:

1) na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem lub

2) na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Również jeżeli:

3) pracownik w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy pobiera wynagrodzenie
za czas choroby lub zasiłek z ubezpieczenia chorobowego określony w ustawie  
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa

4) przedsiębiorca uzyskał pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników
w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

 

Terminy

 • Przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników,
  z możliwością dobrowolnego złożenia w maju nowego JPK_VAT
  w maju 2020 r.

 

Prawodawca odroczył obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz
z ewidencją) do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników. Podatnicy będą mogli jednak dobrowolnie rozliczyć się w nowej formie za kwiecień 2020 r., czyli złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.

 

 •  Przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK
   przez firmy zatrudniające ponad 50 osób na październik 2020 roku.

Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych dotyczą umowy
o prowadzenie PPK. Zgodnie ze zmianą, podmiot zatrudniający zawiera umowy
w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie:

 1. 3 miesięcy od dnia,  w przypadku:
  1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób,
  2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób,
  3. pozostałych podmiotów zatrudniających
 2. 9 miesięcy od dnia, w przypadku podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób,

 

 • Przesunięcie o 3 miesiące, z 13 marca na 13 lipca 2020 roku,     terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).

Prawodawca proponuje przedłużenie okresu przejściowego, których upływał 13 kwietnia 2020 roku, o kolejne 3 miesiące – do 13 lipca 2020 roku. W ocenie projektodawcy pomimo faktu, że zgłoszenie informacji do CRBR dokonywane jest przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, nie można wykluczyć sytuacji, w których ustalenie informacji koniecznych do zgłoszenia wymagać będzie od osób odpowiedzialnych za zgłoszenie przemieszczania się,
a wprowadzone zmiany nie wypłyną negatywnie na funkcjonowanie krajowego sytemu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 

 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach  transferowych
  do 30 września 2020 r.

Prawodawca przedłuża do dnia 30 września 2020 roku termin do złożenia informacji
o cenach transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed  dniem 31 grudnia 2019 r.

 

 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty
  na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT,
  o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego
  do 14-dniowego).

Prawodawca przedłuża termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty
na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników
VA oraz zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja
jako podatników VAT została przywrócona, z 3 dni do 14 dni.

 

 • Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów   
  w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Prawodawca w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie. Dokumenty sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

 • Przedłużony termin na wydanie interpretacji indywidualnej

Proponuje się dodanie przepisu przewidującego przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego o okres jednego miesiąca
w celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19. Działania podjęte na mocy zmienianej ustawy oraz wprowadzone szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 skutkować będą utrudnieniami w dochowaniu przez organy podatkowe 3-miesięcznego terminu na wydanie interpretacji indywidualnej. Brak stanowiska w tym terminie oznacza stwierdzenie prawidłowości stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie
(art. 14o Ordynacji podatkowej). W celu umożliwienia realizacji zadań przez organy podatkowe konieczne jest przedłużenie terminu o 3 miesiące.

 •  Brak opłaty prolongacyjnej

W zakresie decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty czy odroczeniu terminu płatności zobowiązania podatkowego czy też składek na ubezpieczenie społeczne nie będzie
się pobierać opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to decyzji wydanych w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii lub do 30 dni po zakończeniu takiego stanu.

 •  Możliwość przesunięcia terminu na sporządzenie, zatwierdzenie
   i złożenie sprawozdania finansowego

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, Minister Finansów uzyska prawo wydania rozporządzenia, określającego inne terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych. W szczególności, Minister ma w takim wypadku określić dzień, do którego maksymalnie należy odbyć zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie akcjonariuszy, zatwierdzające sprawozdanie finansowe. Projekt przewiduje również możliwości „zdalnego” działania przez organy spółek kapitałowych.

 

Elastyczny czas pracy

 

  Zaproponowane zmiany polegają na wprowadzeniu dla pracodawców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 możliwości:

 • ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin
  (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin)
  i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin
  (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 35 godzin);
 • zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy,
  w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu pracy, o których mowa w art. 135 § 1 Kodeksu pracy, w dłuższym okresie rozliczeniowym niż wynikający z art. 135 § 1 Kodeksu pracy,
  tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy (podczas gdy Kodeks pozwala na stosowanie
  1-miesięcznego okresu, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, ale w szczególnym trybie);
 • zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami,
  w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu – takie rozwiązanie przewiduje
  art. 231a k.p., ale dotyczyć ono może tylko pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

 

Zamówienia publiczne

Wedle projektowanych reguł strony umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił
lub może wystąpić. Ważne jest, aby dołączyć tu oświadczenia lub dokumenty, które mogą
to potwierdzić (np. o hospitalizowanych czy przebywających w kwarantannie pracownikach, brakach towarów czy usług na rynku). Zamawiający będzie miał możliwość, po dokonaniu analizy tych okoliczności, do zmiany umowy (jednak wzrost ceny nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy). Ustawa daje również zamawiającym pewną elastyczność
w zakresie decydowania o karach umownych czy odszkodowaniach wobec wykonawców.

 

Obniżenie czynszu w galeriach handlowych

Dotyczy to najmowania lokali w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Jeśli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zamknięto/ograniczono działalność lokalu, a najemca działalności tej nie prowadzi, wysokość czynszu najmu za ten okres ulega obniżeniu o 90% w stosunku do czynszu przysługującego wynajmującemu na podstawie umowy, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy obniżenie czynszu. Dodatkowo, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii najemca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w szczególności obciążają go kary umowne czy odszkodowania – gdy brak wykonania umowy wynika z zakazu handlu, który jest przez najemcę przestrzegany. Zmiana dotyczy wszystkich objętych zakazem prowadzenia działalności wynajmujących powierzchnię w obiektach handlowych, w tym np. lokale czy tzw. wyspy

Możliwość zawieszenia procedur podatkowych

W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ
może zawiesić z urzędu albo na wniosek postępowanie czy kontrole podatkowe.
Może to również uczynić Minister Finansów, „zbiorczo”, dla danego terytorium lub rodzaju kontroli (w drodze rozporządzenia).

MDR

Projekt przewiduje zawieszenie biegu terminów w zakresie schematów krajowych
w okresie od 31 marca do 30 czerwca.