Stawki ZUS w 2018r.

sty 30 2018

Stawki ZUS w 2018r.

Od stycznia 2018r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz traktowane z punktu widzenia ustawy jako przedsiębiorcy np. jednoosobowi wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zobowiązani są opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy od wyższych niż w ubiegłym roku podstaw.

Ma to oczywiście bezpośredni związek z zapisami ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1778 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2018r. (Dz. U. poz. 1747) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2434 ze zmianami).

W związku z tym podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w 2018r. jest kwota nie niższa niż 2665,80zł brutto.

GUS obwieścił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatą nagród w czwartym kwartale 2017r. wynosiło 4739,91zł wobec czego na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy mają obowiązek naliczyć składki od podstawy 3554,93zł brutto (4739,91zł x 75%).

Dla osób, które z punktu widzenia ustawy mogą opłacać składki na preferencyjnych warunkach podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi nie mniej niż 630,00zł brutto, a na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama jak osób nie mogących korzystać z ulg i wynosi 3554,63zł brutto.

Zapraszamy do współpracy!
hr@swgk.pl