Skrócony wymiar czasu pracy dla rodziców/opiekunów dzieci do ukończenia 15 roku życia

Maj 22 2018

Skrócony wymiar czasu pracy dla rodziców/opiekunów dzieci do ukończenia 15 roku życia

W związku z naszym poprzednim artykułem (dotyczącym przerw i odpoczynku w czasie pracy) chcemy zwrócić Państwa uwagę na nowość w przepisach prawa pracy, która niebawem może zacząć obowiązywać.
W dniu 12 kwietnia 2018r. wpłynął bowiem do Sejmu, a 8 maja 2018r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
Proponowana zmiana zakłada zmniejszenie wymiaru czasu pracy dla rodziców i opiekunów dziecka, które nie ukończyło 15 roku życia do 7 godzin dziennie.
Ustawodawca zakłada następujące brzmienie artykułów :
„po art. 178 §2 wprowadza się §3 w brzmieniu: „§3. 1. Czas pracy pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, które nie ukończyło 15 roku życia, nie może przekraczać 7 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy. 2. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni,
z uprawnień określonych w ust. 1 może korzystać jedno z nich. 3. Pracownik o którym mowa w ust. 1 składa pisemne oświadczenie pracodawcy dotyczący wyboru osoby korzystającej ze skróconego czasu pracy.”

 Wygląda na to, że złożenie oświadczenia o tym, które z rodziców/opiekunów dziecka będzie korzystać ze skróconego wymiaru czasu pracy będzie obligatoryjne dla obojga z nich, natomiast faktycznie uprawnionym do korzystania z niego będzie tylko jedno z nich.
W uzasadnieniu czytamy:
”W opinii projektodawców oprócz możliwości krótszego czasu pracy dla kobiet, które karmią swoje dzieci w pierwszych latach życia, konieczne jest także wprowadzenie skróconego czasu pracy z przeznaczeniem na opiekę dziecka do lat 15. Czas uzyskany pozwoli jednemu z rodziców m.in. na odwiezienie dzieci do szkoły, czy przedszkola.”