Przerwy i odpoczynki w czasie pracy

cze 12 2018

Przerwy i odpoczynki w czasie pracy

Każdemu pracownikowi, który w dobie pracowniczej pracuje co najmniej 6 godzin przysługuje przerwa w pracy trwająca co najmniej 15 minut, która wliczana jest do czasu pracy.

Doba pracownicza to 24 kolejne godziny licząc od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Prawo do odpoczynku dobowego przysługuje pracownikowi w każdej dobie i musi wynosić co najmniej 11 godzin, odpoczynek nie może być przerywany.

W tygodniu każdy pracownik musi odpoczywać nieprzerwanie przez co najmniej 35 godzin, odpoczynek tygodniowy obejmuje 11 godzin odpoczynku dobowego.

W przypadku pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii – pracownikom przysługuje równoważny okres odpoczynku.

Pracodawca, który nie stosuje się do przepisów dotyczących m.in. czasu pracy narażony jest na karę grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.