Procedura ubiegania się o emeryturę.

paź 16 2018

Procedura ubiegania się o emeryturę.

Decyzję o przyznaniu nam świadczenia emerytalnego wydają organy rentowe właściwe ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Całość postępowania zaczyna się od momentu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia. Zauważyć należy, że osoby urodzone po 31.12.1948r. zobowiązane są do złożenia wniosku osobiście, natomiast pozostałe osoby mogą zwrócić się do organu rentowego za pośrednictwem płatnika składek, czyi przedsiębiorstwa w którym pracują.

Ubiegając się o przyznanie świadczenia zobowiązani jesteśmy do przedstawienia dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia społecznego i wysokości zarobków. Są to świadectwa pracy, książeczki wojskowe, zaświadczenia z uczelni wyższych o odbytych latach studiów, dyplomy ukończenia uczelni, legitymacje ubezpieczeniowe, zaświadczenia z zakładów pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS – Rp7. W skrajnych przypadkach wysokość osiąganych wynagrodzeń udokumentować możemy właśnie wpisami w legitymacjach ubezpieczeniowych, lub przedstawiając angaże, a także przedstawiając listy płac (bardzo często przekazywane przez nieistniejące już zakłady pracy do archiwów prywatnych lub państwowych), lub podając numer NKP – jeśli przedsiębiorca zatrudniający nas zatrudniał nie więcej niż 20 pracowników.

Podstawę wymiaru świadczenia emerytalnego wylicza się na podstawie 10 kolejnych lat kalendarzowych z okresu ostatnich 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok w którym składamy wniosek o przyznanie świadczenia. Mamy prawo do samodzielnego wskazania okresu, z którego chcielibyśmy otrzymać świadczenie, ale pamiętać musimy, że należy wskazać kolejne po sobie następujące lata nawet wówczas gdy pojawiały się w nich przerwy w ubezpieczeniach społecznych.

Do wyliczenia podstawy emerytury przyjmuje się jedynie te składniki wynagrodzenia od których mieliśmy naliczone składki na ubezpieczania społeczne (składki nie muszą być opłacone przez pracodawcę, ale muszą być przez niego naliczone – czyli wykazane w dokumentach przesyłanych np. do ZUS. W przypadku brak wpłat na poszczególne ubezpieczenia odpowiedzialność bierze na siebie budżet państwa). Przy ustalaniu wysokości świadczenia bierze się także pod uwagę wysokość wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego oraz wartość świadczeń rekompensacyjnych.

Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie przyznania emerytury w ciągu 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do świadczenia. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji wypłata zostaje zrealizowana w najbliższym terminie płatności, albo w najbliższym terminie jeśli okres między datą wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji,
a najbliższym terminem płatności jest krótszy niż 30 dni.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej