Premie regulaminowe w podstawie zasiłków chorobowych

lut 13 2018

Premie regulaminowe w podstawie zasiłków chorobowych

Premie w wynagrodzeniach pracowniczych nie są niczym niezwykłym, a przyjąć możemy, że są nawet stałym składnikiem wynagradzania pracowników. Aby jednak nie popaść w konflikt z przepisami ustaw dotyczących naliczania zasiłków chorobowych musimy przyjąć je do podstaw wymiaru świadczeń w odpowiednich wysokościach. Premie dotyczące wynagrodzeń podzielić możemy na trzy zasadnicze rodzaje: premie regulaminowe, premie uznaniowe, premie z zysku wypracowanego.

Premie regulaminowe najczęściej określne są w regulaminach płacowych jako składnik wynagrodzenia wynoszący określony procent od wynagrodzenia brutto. Powoduje to ich automatyczne proporcjonalne zmniejszanie za czas choroby. Jeśli bowiem nasze wynagrodzenie za pracę będzie z powodu choroby niższe za dany miesiąc, wysokość premii wyniesie odpowiedni procent od pomniejszonego wynagrodzenia brutto. W takim przypadku zobowiązani jesteśmy do ujęcia składnika w podstawie wymiaru zasiłków (za miesiąc w którym nie osiągnięto pełnego wynagrodzenia z powodu choroby) w kwocie po uzupełnieniu go do wysokości jaką pracownik otrzymałby gdyby pracował cały miesiąc. Robimy to poprzez podzielenie kwoty wypłaconej premii przez ilość dni które pracownik przepracował i tak otrzymaną kwotę mnożymy razy ilość dni które zobowiązany był w danym miesiącu przepracować. Pamiętać musimy, że taki sposób naliczania podstawy wymiaru świadczeń obowiązuje także, w momencie gdy pracownik nie przepracuje pełnego miesiąca z powodu urlopu bezpłatnego. Jest to bowiem rodzaj usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

W praktyce (choć niezwykle rzadko) spotkać możemy się także z rodzajem premii regulaminowej, do której pracownik zachowuje prawo także w momencie przebywania na zwolnieniu lekarskim i to w pełnej przysługującej mu wysokości. Możemy bowiem spotkać zapisy w regulaminach płacowych mówiących o tym, że pracownik ma prawo do premii regulaminowej wynoszącej np. 500,00zł brutto niezależnie od absencji. W takim przypadku pamiętajmy, że tego rodzaju składnik w ogóle nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłków.

Celem zasiłków chorobowych jest zrekompensowanie pracownikowi pomniejszonych z powodu absencji zarobków. W momencie gdy za czas choroby wypłacamy premie w pełnej wysokości i jeszcze ujmujemy je w podstawie wymiaru świadczenia zawyżamy w ten sposób przychód pracownika za czas absencji.

Niemniej jednak gdy zgodnie z regulaminem obowiązującym w naszej firmie nie wliczamy do podstaw wymiaru zasiłków chorobowych premii regulaminowej, w przypadku kontroli ZUS po naszej stronie leży konieczność udowodnienia Inspektorom, że nasze naliczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym. Do tych celów niezbędny jest zapis w regulaminie płac lub innym regulującym sposób wypłaty wynagrodzeń akcie, mówiący jasno, że premia nie jest pomniejszana za czas choroby lub absencja pracownika spowodowana chorobą nie ma wpływu na jej wysokość. Dodatkowo jeśli z list płac będzie wynikać, że w momencie gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim otrzymuje premie w takiej samej wysokości jak wówczas gdy pracuje cały miesiąc, nie wliczanie premii do podstaw wymiaru świadczeń nie zostanie zakwestionowane.

W kolejnym artykule przybliżymy Państwu premię uznaniową i jej sposób ujmowania przy naliczaniu zasiłków chorobowych.