Potrącenia z wynagrodzenia za straty spowodowane przez pracownika.

lip 24 2018

Potrącenia z wynagrodzenia za straty spowodowane przez pracownika.

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzeń pracowników z tytułów innych niż zajęcia komornicze.

Potrącenia w wysokości 1/10 wynagrodzenia pracownika można dokonać bez zgody pracownika ale tylko dla ściśle określonych dla niego kar nakładanych w zgodzie z art. 108 KP:

- nieprzestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ;

- nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Co jednak jeśli pracownik wykonując swoją pracę w sposób narazi na koszty pracodawcę?

Wadliwe wykonanie pracy nie będzie spełniać warunków dla w/w przypadków. Nie będzie to kara z punktu widzenia kodeksu pracy. W takiej sytuacji można jednak zastosować art. 114 i 115 kodeksu pracy. Mówi on, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez pracodawcę w razie zawinionego niewykonania obowiązków które ma bezpośredni związek ze szkodą. Jeśli szkoda wyrządzona była celowo można dochodzić 100% należności. Jeśli jednak wina nie była umyślna (a zauważyć należy, że bardzo ciężko jest udowodnić celową winę) można zrekompensować ją do wysokości jej naprawienia. Suma odszkodowania nie może być jednak wyższa niż 3 miesięczne wynagrodzenie tego pracownika.

Idąc dalej to na pracodawcy ciąży obowiązek udowodnienia szkody i okoliczności jej zaistnienia oraz wysokość straty. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością gospodarczą pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę jaka wyniknęła w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka. Czytając wprost pracownik ponosi odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty majątku (np. koszt naprawy maszyny, samochodu). Jeśli pracownik jest zatrudniony na stanowisku produkcyjnym, a stratę spowoduje wadliwe wykonanie części, utratą majątku będzie koszt zużytego materiału, a nie cena którą pracodawca otrzymałby gdyby sprzedał wyroby gotowe.

Kosztorys straty należy przedstawić pracownikowi do zapoznania się i musi potwierdzić go na piśmie dla celów dowodowych. Idąc dalej umawiamy się z pracownikiem na określoną kwotę, którą ma do zapłaty, oczywiście w granicach wartości o których wspomnieliśmy powyżej. Taki sposób potrąceń nie jest automatyczny, czyli pracownik musi wyrazić pisemną zgodę na potrącanie kwot z wynagrodzenia. Jeśli tego nie zrobi pozostaje nam tylko dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.