Papierowe zwolnienia lekarskie jeszcze do 30 listopada 2018r.?

kwi 30 2018

Papierowe zwolnienia lekarskie jeszcze do 30 listopada 2018r.?

W dniu 19 kwietnia 2018r. wpłynął do Sejmu, a w dniu 25 kwietnia 2018r. został skierowany do I czytania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada że:

Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej „zaświadczeniami lekarskimi”, mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2018 r.”

Jeżeli projekt zostanie przyjęty oznaczać to będzie, możliwość wystawiania papierowych zwolnień lekarskich jeszcze przynajmniej do dnia 30 listopada 2018r.

Pierwotnie projekt ustawy zakładał, że od dnia 1 lipca 2018r. możliwe będzie wystawianie zwolnień lekarskich (ZUS ZLA) tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Nie spotkało się to jednak z aprobatą środowiska lekarskiego, które zauważyło, że nie jest jeszcze gotowe na taki sposób wystawiania dokumentów.