Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji.

wrz 25 2018

Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji.

 

Coraz częściej w aktualnej rzeczywistości gospodarczej spotykamy się z tzw. zakazem konkurencji. Zakaz ma zagwarantować pracodawcy to, że pracownik w trakcie stosunku pracy, lub po jego ustaniu nie będzie wykonywał konkurencyjnej dla przedsiębiorstwa działalności. Jest to szczególnie ważne
w sytuacjach gdy pracownik ma dostęp do tajemnic firmowych, list klientów oraz np. wartości kontraktów.

Zakaz może obejmować czas trwania stosunku pracy i w takim przypadku jego zapisy mogą być ujęte w załączniku do umowy o pracę, lub wykraczać również poza jego okres. W takim przypadku, aby umowa o zakazie konkurencji była skuteczna musi być osobną umową łączącą strony. Zawarcie jej jako załącznik do umowy o pracę spowoduje nieważność jej zapisów.

Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji określają przepisy Kodeksu Pracy i mówią wprost, że jego kwota nie może być niższa niż 25% wynagrodzenia pracownika otrzymanego przez niego przed ustaniem stosunku pracy, przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Jeśli odszkodowanie dotyczy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, korzysta ono ze zwolnienia ze składek ZUS natomiast nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli jednak zakaz konkurencji po ustaniu pracy/kontraktu dotyczy osoby wykonującej kontrakt menadżerski, w takim przypadku oprócz podatku dochodowego od osób fizycznych musimy odprowadzić także składki ZUS.

Wynika to bezpośrednio z § 2 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe który mówi:

Podstawy wymiaru składek nie stanowią odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 Kodeksu pracy.

Kodeks pracy dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a nie kontraktu menedżerskiego. Dlatego właśnie następuje konieczność opłacenia składek ZUS.