Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

paź 11 2017

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują  nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Skutkiem tej zmiany jest również nowelizacja zasad rozliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Omawiane zmiany zostały wprowadzone ustawą z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1926).

 

Pobór zaliczek na podatek dochodowy przez zakład pracy

Jeśli pracownik, stosownie do postanowień art. 32 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2, w oparciu o które ten zakład pracy będzie właściwy do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy, wówczas co do zasady zakład pracy będzie pomniejszał tę zaliczkę o 46,33 zł (czyli 1/12 z kwoty 556,02 zł). Będzie tak jednak jedynie do miesiąca, w którym wynagrodzenie będzie opodatkowane według stawki 18%. Jeśli zastosowanie znajdzie stawka 32%, wtedy zakład pracy musi zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o owe 46,33 zł.

Oznacza to, że sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy nie zmieni się tylko w odniesieniu do tych pracowników, których wynagrodzenie jest opodatkowane według stawki 18%.

Od tej zasady przewidziane są dwa wyjątki.  Zgodnie z art. 32 ust. 1a ustawy o PIT, jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu dochody podatnika:

  • nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę 46,33 zł,
  • przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu (i nie są pomniejszane o 46,33 zł).

Drugi wyjątek jest nowym rozwiązaniem. Zgodnie z art. 32 ust. 1e ustawy o PIT podatnik będzie miał prawo złożenia płatnikowi oświadczenia, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. W rezultacie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie, płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o 46,33 zł.

Zapraszamy do kontaktu:

http://swgk.pl/pl/uslugi/ksiegowosc