Minimalne wynagrodzenie za pracę 2019

wrz 18 2018

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2019

Rada Ministrów zatwierdziła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługiwać nam będzie w 2019r. Postanowiono, że minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2.250,00zł brutto. Jak podaje Rada Ministrów będzie to wzrost płac o 7,1% i stanowi 42,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019r. Co za tym idzie minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 14,70zł brutto.

Oznacza to, że pracownik zarabiać będzie (przy założeniu pełnego miesiąca pracy i braku innych dodatków do wynagrodzenia) około 1634,00zł netto, zleceniobiorca opłacający składki ZUS (bez dobrowolnej składki chorobowej) otrzyma około 11,00zł netto za godzinę pracy, natomiast student zatrudniony na umowę zlecenia (bez składek ZUS) 12,58zł netto.

Jak czytamy w uzasadnieniu na stronach Rady Ministrów:

 Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).”

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-ora-0.html