Koszty zakwaterowania pracownika.

mar 13 2018

Koszty zakwaterowania pracownika.

W otaczającej nasz rzeczywistości gospodarczej coraz częściej mamy do czynienia z koniecznością zaoferowania pracownikowi czegoś więcej niż konkurencja. Niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorcy chcąc pozyskać wysoko wykwalifikowanego pracownika (z innego miasta), lub oddelegowując go do pracy w innym mieście niż siedziba firmy, udostępnia mieszkanie. Pamiętać musimy jednak, że tak postawiona do dyspozycji pracownika wartość jest nieodpłatnym świadczeniem, a co za tym idzie przychodem ze stosunku pracy.

Opodatkowując wartość pozostawionego do dyspozycji pracownika mieszkania możemy skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 500,00zł miesięcznie. Pamiętać musimy jednak, że aby skorzystać z tej ulgi miejsce zamieszkania pracownika musi być położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a sam pracownik nie może korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Niestety nie zwalnia nas to z obowiązku opłacania składek ZUS. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz poszczególne Fundusze, będzie cała wartość udostępnionego świadczenia.