II – Praca w godzinach nadliczbowych:

Maj 28 2018

II – Praca w godzinach nadliczbowych:

Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

- konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

- szczególnych potrzeb pracodawcy.

Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości:

* 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadającą:

- w nocy,

- w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy,

- w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za prac w niedzielę lub w święto.

Sposób obliczania dodatków 100% do wynagrodzenia:

(Wynagrodzenie zasadnicze/normę czasu pracy obowiązującą w danym okresie (miesiącu) rozliczeniowym)

Np. 4 000 zł / 160 h = 25,00 zł/h

* 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadającą:

- w każdym innym dniu niż określone wyżej.

Sposób obliczania dodatków 50% do wynagrodzenia:

(Wynagrodzenie zasadnicze/normę czasu pracy obowiązującą w danym okresie (miesiącu) rozliczeniowym)*0,5

Np. (4 000 zł / 160 h) * 0,5 = 12,50 zł/h

Praca w nocy:

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Pracodawca wybiera 8 godzin z podanego zakresu, który przypada w zakładzie pracy na porę nocną, np. 22:00-6:00.

Za każdą godzinę pracy w nocy przysługuje pracownikom dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Np. (2 100 zł/160 h) * 20% = 2,63 zł