HLB Sarnowski & Wiśniewski otrzymuje dofinansowanie z Unii Europejskiej

wrz 28 2009

HLB Sarnowski & Wiśniewski otrzymuje dofinansowanie na projekt pt. „Nowoczesna sprawozdawczość finansowa w służbie innowacyjnej gospodarki”. Projekt realizanowany będzie częściowo ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Okres trwania projektu: 1.10.2009 – 30.09.2011

Wartość projektu: 2 520 139,00 zł

Wysokość dofinansowania: 937 852,50 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Przedmiotem projektu jest opracowanie oprogramowania przeznaczonego do sprawozdawczości finansowej wykorzystującego technologię XBRL.